Хайрата түрэлхид: эжы, Цыбжит, Валя ба Доржо, таанадтаа амар мэндые аяар холо газарһаа хүргэнэм!

123 copy copy copy copy copy copy copy copy

Орос оронойнгоо баруун заха ерэжэ байд гээд, дахин баруун тээшээ Варшаваһаа 300 модо газар ошоод байнаб.

Эндэ һаяшаг, һонин гэхэдэ, түмэр харгыда ябатарнай, дайсанай хоёр шубууд ниидэжэ ерээд, үйлэ хээ, теэд иимэ ушарые сэрэг гээшэмнай ёһотой дээрэ тоолоод, ойлгодогшье үгы юумэ даа, дайн гээшэ алалсаангүй байхагүй гэдэгынь үнэн юм бэзэ даа. Олон хүн гэмтээ даа. Амиды ябаха байбал, гал дундуур гүйгөөд лэ гарашадаг байха юм. Тэрээнэй нэгэ ушар намада дайралдажа, ямаршьегүй амиды гарааб. Хэдэн дахин дайнда ороходоо айгаагүй аад, бага зэргэ мэгдээд абааб. Иимэл һонинтой ябагдана.

Амиды мэндэ ушархын юрөөл табин мэндэшэлэгшэ, Батоцырен. 19.02.45 г.