Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түб СССР-эй сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн, СССР-эй эрдэмэй академиин дэргэдэхи географическэ нэгэдэлэй бодото гэшүүн, уран зохёолшон Батор Цымпилович Цырендашиевай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, үри хүүгэдтэйнь, анда нүхэдтэйнь уулзалга дулаахан оршон байдалда үнгэргэбэ.

123 copy copy

logo.png
© 2018 - 2024 ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

Контактная информация:

Телефон: 8 (302-39) 3-56-29

Электронная почта: agacnt@mail.ru

Яндекс.Метрика

Search