Мэндын тэмдэг! Аяа хайрата һанагдаха гэртэхин! Таанадтаа мэндые хүргэнэб. Тон һайнууд албаяа хаажа байнабди. Аянда ядаха ядаралгүй. Хэзээшье түрүүшын үдэрнүүдтэ үргэһэ нойртоо  дарагдажа мэгдээбди, мүнөө хадаа бараг болоод байнабди.

2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Саһан ехэ, үдэр бүри орожол байна. Наратай зохид үдэр үсөөн. Хүйтэншэг газар байна. Тон томо ботинко соо хэдэн дабхар юумээр хүлөө ореогоод ябахада, хүл дааранагүй. Эдихэ хоол барагтай, хэзээшье гэртэхи хоолһоо юун һайн байхаб даа.

Зай, танай байдал тухай мэдээ һаа, ехэл һонин байгаа! Абын бэень муу гэжэ ходо дууланаб. Хэрбэеэ муу һаань, эмнэлгын газар ошогты! Танай табиһан 500 түхэриг абаа һэм. Зай, дүүрэхэм даа, харюу хүлеэгшэ танай хүбүүн Гончикцырен. 11/12/1943г.

Здравствуйте, дорогие родственники! Мамаша, сестра, родные  и знакомые! Шлю вам горячий боевой привет из чужой страны Германии. Ну, я сейчас жив и здоров на 1-м Украинском фронте. Я от вас недавно получил 3-е письмо, как здесь. Я теперь награжден правительственной наградой медалью «За отвагу». Сегодня нам прочитали приказ о награждении, скоро должен получить. Ну все, больше писать нечего, с боевым приветом Ваш сын. 10-02-45г. Адрес по старому.

Мэндын тэмдэг! Хайрата гэртэхин - аба, эжы, Бутит, Анна, Агафи! Тандаа амар мэндые хүргэнэм. Һонин хомор, би һайн байнаб. Улаан сэрэгэй алба үргэлжэлүүлжэ ябанаб, ядаха ядаралгүй, бэе тон һайн. Саг дулаан боложо, омогхон ябагданал. Манай эндэ 2-3 үдэр ото бороо орожо, тиигээд ехэ гое сэлмэг үдэрнүүд болоно. Зай, танай байдал тухай мэдээ һаа, ехэл һонин байгаа! Абын бэень муу гэжэ ходо дууланаб. Хэрбэеэ муу һаань, аргалгын газарта ябагты! Танай табиһан 500 түхэриг абаа һэм. Зай, дүүрэхэм даа,  харюү хүлеэгшэ хүбүүнтнай Гончикцырен. 7.05.

Добрый день! Шлю вам горячий прифронтовой привет с пожеланием добрых успехов и наилучшего здоровья. Новостей нет. Я жив, здоров, нахожусь в прифронтовой полосе, служба и жизнь протекают нормально, самочувствие отличное. От вас долго не получал письма, таким образом ваша жизнедеятельность неизвестна. Прошу от вас почаще писем. Байһан газартамнай намаг, шабар-шабха, ой тайга, томо-томо валуун гэжэ шулуунууд, хада уула.  Һургуули  хэхэдээ, хүлһэеэ һайса адхаха болоно. Эдихэ хоол, үмдэхэ хубсаһан тон һайн, бидэ хоёр тамхи тажа һураха гээд яданабди (Беломорканал, Звезда) гэхэ мэтэ  папиросоор хүндэлдэг. Һанаагаа зобохо юумэн үгы,  һайн ябажа ерэхыемни хүлеэгты. Хүбүүнтнай  Гончикцырен. 10.07

Мэндын тэмдэг! Бидэ дүрбэн сүүткэ ябажа, мүнөө хадаа Москва хото хүрөөд байнабди. Саашаа хайшаашье хүрэтэр ошохомнай эли бэшэ. Замдаа һайнууд ябанабди. Зай! Манай бэшэг дүүрэбэ. Уулзатараа баяртай! Бэшэхэб! Гончикцырен. Москва.