2020 оной февралиин 15-да Ага тосхоной соелой байшан соо Бүгэдэ буряадай  «Толон» газетын шанда хүртэхын түлөө һээр шаалгаар 5-хи мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь.

Энэ мүрысөөн 2016 ондо эхилжэ, саашадаа эршэ хүсэеэ нэмэжэ, үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэдэг, олон зоной дура сэдьхэл татадаг болонхой. Буряад арадай үндэһэн соел, еһо заншал баримталан, элүүр энхэ ажабайдал сахихын тула, үндэһэн тамир дэлгэрүүлхэ гэһэн гол зорилготой энэ мүрысөөндэ Үбэр Байгалай тамиршад олоороо суглардаг.  Агын тойрогһоо, Ононой аймагһаа дүрэтэ мэргэн һээршэд сугларжа, шангай түрүү һууриин түлөө шанга тулалдаан болодог гээшэ.

Урда жэлнүүдтэ болоhон мүрысөөнүүдтэ хэд илан гараhан байна гээшэб гэжэ дурсан хэлэбэл, иимэ байна:

2016 ондо - түрүүшын hуури Узөөнэй можо эзэлэн гараа. Хоердохи hуурида Ага-Хангилай, харин гурбадахи hуурида – Ага тосхоной можонууд гараhан байна. Хубиин мүрысөөндэ «Абарга hээршэн» гэhэн нэрэ зэргэдэ Ага – Хангилай Болот Будуев хүртэhэн байна, хоердохи hуурида – Узөөнэй Бато Дашинимаев, гурбадахи hуурида – Ага тосхоной Рыгзын Лубсанов гараhан байна.

2017 ондо - түрүүшын hуурида Догойн 2-хи можо, хоердохи hуурида – Сагаан уулын можо, харин гурбадахи hуурида Шулуутайн можо гаража мүрысөөнэй түүхэдэ ороо. Хубиин мүрысөөндэ – «Абарга hээршэн» Догойн Баяр Жаргалов болоо hэн, хоердохи hуурида – Сагаан уулын Юмдылык Жигмитжамсоев, гурбадахи hуурида – Амидхаашиин Константин Подойницын гараа hэн.

2018 ондо – түрүүшын hуури Ага-Хангилай 2-хи можо эзэлээ hэн, хоердохидо – Догой 3-хи можо, гурбадахи hуурида – Ага-Хангилай 3-хи можо гаража мүрысөөнэй түүхэдэ ороо hэн. Хубиин мүрысөөндэ – «Абарга hээршэн» гэжэ нэрэ зэргэдэ Узоон нютагай дунда hургуулиин hурагша Александр Дашинимаев хүртэжэ, харагшадые ехэтэ гайхуулаа, баясуулаа бэлэй. Хоердохи hуури Догойн Бато Тагаров, харин гурбадахи hуури Ага-Хангилай Баир Намдаков гэгшэ эзэлhэн байна.

2019 оной мүрысөөндэ  40-д можо , дүн хамта 200 тамиршад хабаадаа. Энэ мүрысөөнэй дүнгүүд :

Һуури

Можо, нютаг

Хэды һээр хухалааб

Шан

I

«Хабсагай»

Үзөөн,

Дулдаргын аймаг

52

Кубок, алтан медаль, диплом, мүнгэн шан, Агын дасанай шан - хонин (шэрээтэ – Цыбиков Бадма Дашигалсанович), Хара-Шэбэрэй фермер Болотов Чимит Раднажаповичай ажахын 5 мэшээг шэниисэ, 5 «Һолонго» ном

II

«Домог-2»

Догой,

Могойтын аймаг

43

Мүнгэн медаль, диплом, мүнгэн шан, «Ага тосхон» хотын тойрогой шан - хонин (захиргаанай толгойлогшо – Батомункуев Буянто Балданжапович), Сагаан-Шулуутайн фермер Базаржапов Баяржап Владимировичай  ажахын 5 мэшээг шэниисэ, 5 «Һолонго» ном

III

«Илалта»

Ага-Хангил,

Могойтын аймаг

34

Хүлэр медаль, диплом, мүнгэн шан, «Согто-Хангил» ажахын шан - хонин (түрүүлэгшэнь – Дондоков Зоригто Дамдинович), Хүһөөшын фермер Тумуров Балдан Тумуровичай ажахын 5 мэшээг обёос, 5 «Һолонго» ном

IV

«Ножо»

Согто-Хангил,

Агын аймаг

26

Мүнгэн шан, «Будалан» ажахын шан - хонин (түрүүлэгшэнь – Дугаров Очир Бабужапович), Согто-Хангилай фермер Дондоков Баир Дамбижалсановичай ажахын 5 мэшээг обёос, 5 «Һолонго» ном

V

«Худагта»

Зугаалай,

Могойтын аймаг

23

Мүнгэн шан, Зүдхэлиин фермер Ойдопов Солбон Бадмажаповичай ажахын шан - хонин, Хүһөөшын фермер Тумуров Балдан Тумуровичай ажахын 5 мэшээг обёос, 5 «Һолонго» ном

VI

«Хулинда»

Ага-Хангил,

Могойтын аймаг

23

Мүнгэн шан, 5 «Һолонго» ном

VII

Сагаан-Уула,

Могойтын аймаг

22

Мүнгэн шан, 5 «Һолонго» ном

VIII

«Тэнхэхэ»

Урта,

Могойтын аймаг

22

Мүнгэн шан, 5 «Һолонго» ном

IX

«Бульдируута»

Сагаан-Шулуутай,

 Могойтын аймаг

20

Мүнгэн шан, 5 «Һолонго» ном

ХУБИИН МҮРЫСӨӨН

Һуури

Омог,

нэрэ обог

Можо, нютаг

Хэды һээр хухалааб

Шан

I

хальбан

Александр Дашинимаев

«Хабсагай», Үзөөн,

Дулдаргын аймаг

22

Кубок, алтан медаль, илагшын тусхай шан – һээр, мүнгэн шан,  

Ордын Адагай Урбагаев Александр Сергеевичэй бэлэг – банхар үүлтэрэй 3 һаратай Байгал гүлгэн,

мүрысөөнэй эмхидхэлэй хорооной шан – Жигжит Баясхалановай бүтээһэн ташуур,

уран гартан Аюр Дондоковой шан – хальбан угай һүлдэ тэмдэг,

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

II

сагаангууд Баяр Жаргалов

«Домог-2», Догой,

Могойтын аймаг

21

Кубок, мүнгэн медаль, мүнгэн шан,  

Шулуутайн фермер Жанабазаров Жамьян-Базар Цыденовичэй ажахын гүйгөөшэ үүлтэрэй сэбэр шуһатай дааган,

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

III

багтар хуасай Тимур Дондоков

«Саханай», Табтаанай,

Дулдаргын аймаг

17

Кубок, хүлэр медаль, мүнгэн шан,  

Могойтын аймагай шан - Сагаан-Уулын фермер Дашиев Владимир Дымбрыловичэй ажахын дааган,

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

IV

бодонгууд Мигмаржаб Дашижигмитов

«Хулинда», Ага-Хангил,

Могойтын аймаг

16

Мүнгэн шан,  

Агын аймагай шан - «Гүнэй» ажахын буруун (түрүүлэгшэнь – Цырендашиев Цыден

Батомункуевич),

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

V

нохойхонтон гушад

Булат Дашиев

«Худагта», Зугаалай,

Могойтын аймаг

15

Мүнгэн шан,  

Дулдаргын аймагай шан - «Онон» үүлтэртэ ажахын хонин (түрүүлэгшэнь – Пурбуев Батор Базаргуруевич)

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

VI

залайр Владимир Рыгзынов

«Хабсагай», Үзөөн,

Дулдаргын аймаг

13

Мүнгэн шан,  

«Сахюурта» ажахын хонин (түрүүлэгшэнь – Жигмитов Алдар Баирович),

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

VII

сагаангууд Болот Будуев

«Илалта», Ага-Хангил,

Могойтын аймаг

12

Мүнгэн шан,  

Ага тосхоной үмсын хэрэг эрхилэгшэ Цыдыпов Баир Дондоковичой шан – авто-унаагай компрессор,

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

VIII

залайр

Батор Рыгзынов

«Доодо Элеэ», Үзөөн,

Дулдаргын аймаг

12

Мүнгэн шан,  

Ага тосхондо тамирай үндэһэн янзануудаар бэлэдхэлэй түбэй шан – авто-унаагай компрессор,

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

IX

һабгай галзууд Болот Лхамажапов

«Домог-2», Догой,

Могойтын аймаг

12

Мүнгэн шан,  

мүрысөөнэй эмхидхэлэй хорооной шан – авто-унаагай компрессор,

«Һолонго» ном, хоёр ботито буряад-ород толи

ТУСХАЙ ШАНГУУД

Янза

Нэрэ обог

Можо, нютаг

Шан

«Эгээл залуу хабаадагша»

сагаангууд

Доржи Цырендоржиев,

2007 оной

«Найдал-2»,

Догой

«Улаан-Баатар» наймаагай шан - гарай бэлэг,

«Һолонго» ном

«Эгээл наһатай хабаадагша»

шарайд

Балданов Самбу Балданович,

1959 оной

«Нарһата»,

Урда-Ага

«Улаан-Баатар» наймаагай шан - гарай бэлэг,

«Һолонго» ном

«Эгээл зохид дүрэ хэрэглэгшэ»

хуасай

Чингис Цыбикжапов

«Улаан Үндэр»,

Шулуутай

Мүнгэн шан,

«Һолонго» ном

«Эгээл зохид дүрэ хэрэглэгшэ»

хүбдүүд

Рыгзын Дарижапов

«Домог-2»,

Догой

Мүнгэн шан,

«Һолонго» ном

«Эгээл зохид дүрэ хэрэглэгшэ»

сагаангууд

Амгалан Болотов 

«Тэнхэхэ»,

Урта

Мүнгэн шан,

«Һолонго» ном

Арадайнгаа  еһо заншал, соел, тамир дэлгэрүүлхэ гэһэн энэ мүрысөө Yбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Бүгэдэ буряадай «Толон» hонин эмхидхэжэ, буряад хэлэеэ шудалха, хубсаһа хунараа һэргээхэ , гурим журам сахиха хэрэгтэ ехэхэн нүлөө оруулна.   Һээр шаалга – шанга шандааһатанай хүсэ шадалаа, дүрэеэ буляалдаһан элинсэгэймнэй наадан мүнөө үедэ залуу үетэн соо дэлгэржэ байһаниинь һайшаалтай.