Notice: Undefined index: glas in /home/agacnt/public_html/plugins/system/mibokglaza/mibokglaza.php on line 107
Мэдээсэл (новости на бурятском языке) - ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

accessibility

Мы в соцсетях:

Новости

2020 оной февралиин 15-да Ага тосхоной соелой байшан соо Бүгэдэ буряадай  «Толон» газетын шанда хүртэхын түлөө һээр шаалгаар 5-хи мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь.

Энэ мүрысөөн 2016 ондо эхилжэ, саашадаа эршэ хүсэеэ нэмэжэ, үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэдэг, олон зоной дура сэдьхэл татадаг болонхой. Буряад арадай үндэһэн соел, еһо заншал баримталан, элүүр энхэ ажабайдал сахихын тула, үндэһэн тамир дэлгэрүүлхэ гэһэн гол зорилготой энэ мүрысөөндэ Үбэр Байгалай тамиршад олоороо суглардаг.  Агын тойрогһоо, Ононой аймагһаа дүрэтэ мэргэн һээршэд сугларжа, шангай түрүү һууриин түлөө шанга тулалдаан болодог гээшэ.

Зунай дулаахан саг ерэжэ, шара сэсэгэй задаран һалбарха сагта хаа хаанагүй буряад арадай һууһан нютаг нугануудаар обоо тахилган үнгэргэгдэнэ.  Обоо тахиха гээшэ өөрын онсо еһо заншалтай. Нютагай обоо, мүн угай обоонууд тахигдахадаа, зондо амгалан байдал, буян хэшэг үршөөдэг, бороо хура оруулдаг гэжэ арад зон этигэдэг  юм.

 Алх 5

2019 оной июниин 15-да Агын тойрог дотор ехэ обоонуудай нэгэн болохо Алханын обоо тахигдаа.  Эндэ  Агын дасанай шэрээтэ Бадма ламхай, Үзөөнэй дасанай гэсхы Арсалан ламбгай, Алхана нютагһаа уг гарбалтай Батор ламбгай ба Еши ламбгай, Агын дасанай Ошор ламбгай , Алханын дуганай Даа лама Ошор ламбгай, Игорь ламбгай - эдэ бүгэдэ хабаадажа, дэмбэрэлтэй ехэ хэрэг бүтээбэ.  Алханын обоо тахилганда ганса Алхана нютагай ба нютагһаа уг гарбалтай зон бэшэ, харин холо ойроһоо бууһан зон хабаадажа, хамта мянгаад зон байгаа.

2019 оной июниин 12-до Петровск-Забайкальск хотодо «Во глубине сибирских руд…» гэһэн уласхоорондын фестиваль үнгэргэгдэһэн байна. Тус фестивалиин нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан Үбэр Байгалай хизаарай соелой  сайд Татьяна Цымпилова  иигэжэ тэмдэглэһэн байна:

«Фестиваль эмхидхэгдэһэн сагһаа хойшо Үбэр Байгалай хизаар дотор, мүн хизаарһаа гадуур, холо ойро газарнуудаар эли мэдээжэ болонхой. Энэ хэмжээ ябуулгада гүрэн түрын түүхын һудаһа дамжуулан ябагша декабристнуудай үри һадаһанар хабаададагынь ехэ һайшаалтай».

Мүнөө жэлэй фестивальда 500-гаад  хабаадагшад Америкэ, Хитад гүрэнүүдһээ, Росси гүрэнэй 9 нютаг оронуудһаа: Үбэр Байгалай хизаарһаа, Буряадай уласһаа, Саха Яхадһаа, Ленинградай, Калининградай, Эрхүүгэй, Кемеровой,Твериин, Амарай можонуудһаа хабаадаа. Петровск-Забайкальск хотын болон бүхыдөө хизаарай хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө оруулһан декабристнуудай сэгнэшэгүй шухала оруулалта шэнжэлхэ, сахиха гэһэн  гол зорилготой энэ фестиваль олон талмайда хүдэлөө. “Бестужевэй  пленэр”, “Декабристнуудай уншалга" , эрдэмэй бодото конференци, Балягинай рудник руу экскурси, зүжэгэй, дуунай, хатарай, шүлэгшэдэй мүрысөөнүүд үргэн дэлисэтэйгөөр үнгэргэгдэбэ.

IMG 20190614 104528

2019 оной июниин табанда Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түбтэ  Хулун-Буир аймагай  Баруун сомондо ажаһуудаг Дамдинай Дэлгэр багшатай ехэ һонирхолтой уулзалга үнгэргэгдэбэ. Дэлгэр багша бодонгууд омогой, уг гарбалынь болобол Үбэр Байгалай хизаар дээрэхи түүхэ домогто һайхан  нютагуудай нэгэн  болохо Түүргэ Бооржоһоо эхитэй. Түүхын сахаригай эрьеэн соо, сагай бэрхын эрхээр,  долоотойхон хүгшэн абань гэр бүлэтэеэ Шэнэхээн нютаг нүүжэ ошоһон түүхэтэй.

IMG 2971

2019 оной  майн 30- 31 дэ Үбэр байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой захиргаанай  үүсхэлөөр буряад хэлэн дээрэ найруулан бэшэжэ эхилжэ ябаhан зохеолшодой семинар, найруулан зохеолгын лаборатори Б.Б.Намсарайн нэрэмжэтэ Агын  аймагай номой сангай мэргэжэлтэдэй хүтэлбэри доро  үнгэргэдэбэ.

    Хоер удэрэй туршада  энэ hонирхолто ажаябуулга  буряад арадта мэдээжэ,  Ага тойрогой ахамад  уран зохеолшод Батожаргал Гармажапов, Батор Шагдаров , Дугарма Батоболотова гэгшэдэй хүтэлбэри доро ехэ үрэ дүнтэй, hонирхолтойгоор үнгэргэгдэбэ.

 писателей

БОКОВОЕ МЕНЮ (Новости, Мэдээсэл, Архив)

logo.png
© 2020 ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

Контактная информация:

Телефон: 8 (302-39) 3-56-29

Электронная почта: agacnt@mail.ru

Яндекс.Метрика

 

Search