Базаржапова Дарима - Уусын дуун

Дамдинова Сэбэлжэд - Булганай эдеэлсэ

Дамдинова Сэбэлжэд - Хинган голой булжуухай

Дамдинова Сэбэлжэд - Номохон бороороо

Ракша Мункуева - Энжэ хурин

Санжитова Дарима - Алтанхан шара оройтой

Жамсаранова Дулмажаб - Ардагхан боро-улаанай