2019 оной  майн 30- 31 дэ Үбэр байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой захиргаанай  үүсхэлөөр буряад хэлэн дээрэ найруулан бэшэжэ эхилжэ ябаhан зохеолшодой семинар, найруулан зохеолгын лаборатори Б.Б.Намсарайн нэрэмжэтэ Агын  аймагай номой сангай мэргэжэлтэдэй хүтэлбэри доро  үнгэргэдэбэ.

    Хоер удэрэй туршада  энэ hонирхолто ажаябуулга  буряад арадта мэдээжэ,  Ага тойрогой ахамад  уран зохеолшод Батожаргал Гармажапов, Батор Шагдаров , Дугарма Батоболотова гэгшэдэй хүтэлбэри доро ехэ үрэ дүнтэй, hонирхолтойгоор үнгэргэгдэбэ.

 писателей

Буряад хэлэеэ шудалха ехэ үүргэ  тухай хөөрэлдөөндэ хабаадажа  , шүлэг найруулан бэшэхэ дүй дүршэлтэеэ хубаалдаhан мэдээжэ поэдуудтай хоер үдэрэй туршада ажаллаха аза талаантай  олон залуушуул хабаадаhаниинь урматай. Мүн баhа зохеолой орфографи, пунктуаци дээрэ тодорхойлон тогтожо, хабаадагшадай анхарал татаhан байха юм. Энэ  найруулан зохеолгын лабораториин дүнгөөр 28 хабаадагшад Жамьян Балданжабонай нэрэмжэтэ Агын литературна бүлгэмэй зэргэдэ абтаба.

    Лабораторида хабаадаһан ахамад нүхэдһөө жэшээ абажа, залуу hүрэгнэй дали урган тэнжэжэ, буряад үгэеэ үлхэн холбожо , уян нугархайгаар аянгалан , шадамар бэрхээр дүрэ зураглан  уянгата шүлэгүүдые зохеожо , аглаг Агынгаа талые суурхуулан ябаха мэдээжэ зохеолшод болохонь болтогой !

Долгорма Долгоржапова . 2019 оной июниин 3.

 IMG b752f85d58f01535ce5eba57d8138537 V