Байгша оной  ноябриин 18 да "Амар Сайн" театрай танхим соо шэнэ онол аргаар бутээгдэhэн "Тэнгэриин изагуур" (Небесная родословная) гэhэн кино - зужэг зурхэ сэдьхэлээ хүдэлгэн харабабди."Амар Сайн" театрай артистнар энэ бүтээл соогоо  кинодошье буулгаа, ирагуу hайхан дуунуудые дуулана, хатарна, наадана. Уласхоорондын энэ проект харагшадай үндэр сэгнэлтэдэ хүртэжэ, "Амар сайн" театрай артистнар үшөө нэгэ үндэр дабаа дабажа,  уран бэлигээ мүлижэ ,  алишье талаар адли тэгшэ абьяас ехэтэ артистнар байhанаа гэршэлбэ.

Screenshot 3

Шэнэ онол аргын оньhоор бүтээгдэhэн кино-хүгжэмтэ зүжэг гол сюжедээ алдангуй, экран дээрэхи зураглал тайзан дээрэ үргэлжэлуулэн, ехэ нам зохидоор харагшадые дахуулан,түүхэеэ хөөрэнэ. Ехэ орео буряад хэлэн дээрэ оршуулhан текстые артистнар шадамар бэрхээр гүйсэдхөө.  "Амар Сайн" театрай артистнараа дахуулан,  Оюна Шираповна Алан Гуа эхын дүрэ шадамар бэрхээр гуйсэдхэжэ, олоной hайшаалда хүртэбэ.Хоридой мэргэнэй дүрэ харуулhан Мункоболот Дармаев зүжэгhөө зүжэгтэ талаан бэлигээ мүлижэ, наадаха, хатарха  шадабариин хажуугаар, дуулаха хабатай байhаниинь элирээ. Добуу Мэргэнэй дүрые залуу артист Мунко Цыбенов гүйсэдхэжэ , орьелмо талаан бэлигынь заха хизааргуй гэжэ ойлгохоор. Дуваа Соохорой дүрэ харуулhан Баир Тумуровой хонгео хоолой жэл ерэхэ бури ехэ hонин, баян үнгэтэй боложо байhыень тэмдэглэе.

Screenshot 3

Драматическа актриса, дуушан Дашима Цынгуева ирагуу аялгата дуун соогоо эхэ хунэй юртэмсэ, эхын энхэрэл гээшые аргагуй дүмүүхэн зохидоор харуулжа шадаа. Хорчиной дүрсэ харуулhан Баира Дагбаева уhан буряад хэлэеэ аятай зохидоор аянгалжа, энэ орео роль гээшые дабан гараа. Бэшэшье олон геройнуудай дурэнуудые "Амар Сайн" театрай артистнар богонихон сагай хугасаа соо боломжотой зохидоор шудалhаниинь баясамаар. Энэ бутээлэй режиссер Добчин Дарижапов шадамар бэрхээр зураглалнуудые үлхэн холбоһониинь дамжаггүй.  Аха дуу монгол буряад арадай хоорондо хани барисаанай дугы дээгуур алхалhан , гое hайхан дуу хүгжэмөөр энэ кино- зужэгые гоеоhон Агвансэрэнгийн Энхтайванда, сценариин автор Бимбаагийн Баярмагнайда, оршулагша ба зураглалнуудай автор Николай Шабаевта, хатар табигша Доржи Аюровта ба Аюрзанын Батдэлгэртэ, хугжэмшэн Бальжит Цыбеновада, хугжэмэй аранжировка хэhэн Даши Цынгуевтэ, Даши Галсановта, Солбон Жаргаловта, мун энэ кино- хүгжэмтэ зүжэг бүтөөхэдэ хабаадалсаhан зондо харагшад халуун баярые хүргэбэ. 

Энэ hонирхолтой бүтээл арад зондоо бэлэглэhэн "Амар сайн" театрай артисртнар, хүтэлбэригшэнь  Оюна Дарижапова, найруулан табигша Добчин Дарижапов, арад зондо үндэhэн түүхэеэ  шудалхын хэрэгтэ ехэхэн удха шанартай, горитойхон нэмэри оруулба.                     

Д.Долгоржапова.