Агын түб парк соо намжаа һайхан наратай үдэр хүн зон олоор сугларжа, ехэ удха шанартай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэбэ.Тус баяр еһололдо соелой ба эрдэмэй эмхи зургаанууд анхарал татама талмайнуудые дэлгээжэ, хүн зониие һонирхуулжа, сэдьхэлыень хужарлуулаа.

IMG 7863

Агын Буряадай тойрогой захиргаанай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Билигма Будаева, “Ага тосхон” хотын тойрогой захиргаанай толгойлогшо Буянто Батомункуев гэгшэд энэ баяр еһолол нээхэдээ, ууган буряадайнгаа еһо заншал сахижа, арадайнгаа хубсаһа үмдэжэ, эхэ хэлэн дээрээ харилсажа ябая гэһэн уряал соносхобо.

Ага тойрог дотор Буряад хэлэнэй Фестивалиин нээлгэдэ «Түмэн жаргалан»,  «Этигэл" арадай аман үгын бүлгэмүүд, ”Сансара” гэһэн оюутадай арадай ансамбль, Үбэр Байгалай хизаараар буряад соел хүгжөөлгын түбэй ажалтан Дулма Мункуева, Далай Цыдыпов, Могойтын хүдөө ажахын техникумай оюутан Василий Полетаев, Ага-Хангилай дунда һургуулиин һурагшад Лхама Нимаева ба Аюна Нимаева гэгшэд эдэбхитэйгээр хабаадажа, зүрхэ сэдьхэл хүдэлгэмэ һайхан хатар наада дурадхаа.

Фестивалиин нээлгэдэ сугларһан зон Ехэ еохорто бүгэдөөрөө хабаадажа, хэдэн дүхэриг согтой залитай наадан зэдэлээ.

Тус хэмжээ ябуулгада олон залуу үетэн хабаадажа,үндэһэн арадайнгаа хубсаһа хунар үмдэжэ ерэһэниинь һайшаалтай. Буряад хэлэнэй Фестиваль Ага тойрог дотор үргэн алхасаар эхилжэ, олон тоото мурысөөнүүд, уулзалганууд хабаадагшадтаа үүдээ сэлин хүлеэнэ.

IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856IMG 7856