Үсэгэлдэр, ноябриин 22-то, Ага нютагта Монгол оронһоо дээдэ гарай каллиграфууд олоороо ерэжэ, буряад-монгол уран бэшэмэлэй үзэсхэлэн К.И. Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй урлалай һургуули соо дэлгээбэ.

1каллиграф

Монгол ороной буряадые шэнжэлэлгын Академиин гүйсэдхэхы захирал, докторант Батжаргалын Чинзориг, Улаан-Баатар хотын захиргаанай һуралсалай хорооной мэргэжэлтэн Ринцэн Олзийхуу түрүүтэй ерэһэн Улаан-Баатар хотын ниитэ һуралсалай һургуулинуудай арбан багшанарай ажалнууд агынхидай һонирхол заатагүй татахань лабтай. 

IMG 7466

Нээлтын баяр ёһолол энэл үдэр, үдэрэй 12 сагһаа Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түбэй мэргэжэлтэдээр эмхидхэгдэжэ, дулаахан оршон байдалда үнгэрөө.

2калл

Харилсаа холбоото ажаябуулгын гол шухала зорилгонууд хадаа буряад-монгол бэшэгтэй дүтөөр танилсалга, каллиграфиин уран һайханиие олоной дунда нэбтэрүүлгэ, арадайнгаа ёһо заншалнуудые сахин үлөөлгэ, хүгжөөлгэ болоно.

IMG 7478

Ноябриин 22-24-эй үдэрнүүдтэ буряад-монгол уран бэшэлгээр мастер-классууд каллиграфиин эрхим мастернуудаар үнгэргэгдэхэ юм. Мүн хэмжээ ябуулгын түсэбэй ёһоор Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаһан можо нютагууд хоорондын эрдэмэй-практическа конференци уласхоорондын хабаадалгатайгаар эмхидхэгдэхэ. Монголһоо айлшад Агын 1-дэхи дунда һургуулиин музей, IT-клуб хүрэхэ, Агын 2-дохи дунда һургуулида волейболоор мүрысөө хараха, Ага тосхоной “Үльгэр”, “Далай” хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэнэй хэшээлнүүдтэ хабаадаха юм.