Цыбиков АТүрэhэн үдэр: 1939 оной мартын 11

Түрэhэн нютаг: Шэтын можын Агын аймагай Ага тосхон

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин  хизаарай Дулдаргын аймагай Дулдарга  hуурин

Һуралсал: Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын  институт

Ажалай намтар:

1967-1973 онууд -  Агын аймагай Карл Марксын нэрэмжэтэ колхозой ахамад  инженер

1973 онһоо - Дулдаргын  хүдөө  ажахын хүтэлбэриин ахамад  инженер

Дулдаргын аймагай түсэб табилгын таhагай дарга, ЖКХ-гай дарга, Агын ПМК-гай Дулдаргын участогой дарга

Наhанай амаралтада гаража, арбан табан жэлэй туршада гараар бүтөөhэн уран урлал ябуулдаг, шулуугаар,  эбэрээр, үйhөөр бүтөөлнүүдые хэдэг уран дархашан. Ёhо заншал, түрэл арадайнгаа түүхэ ургажа байhан залуушуулда заажа, уран зохеохы  хэрэг ябуулжа байна. Дулдаргын аймагай, Агын тойрогой, Забайкалиин хизаарай ба Бүгэдэ буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» ехэ нааданай (2006, 2008, 2010, 2014, 2014 онуудта) үзэсхэлэнгүүдтэ  хабаадаһан.