2024 оной мартын 23-да Бүгэдэ буряадай "Эрдэм" диктантда хаа хаанагүй ажаһуужа байһан зон онлайн (сахим) аргаар хабаадажа, Буда-Ханда Цырендоржиевагай "Хүн болохо багаһаа" гэһэн ном сооһоо абтаһан “Айлшанда табаг бариха еһо” гэһэн мэдээсэл бэшэбэ. Үбэр Байгалай хизаараар буряад соел хүгжөөлгын түб Бүхэдэлхэйн социальна удхатай акциин талмай байгуулжа, түбэй сахим хаягаар, мүн вайберай утаһаар 88 ажал абажа шалгаһан байна.  

 viber 2024 03 26 15 03 37 205

Могойтын аймагай ажаһуугшад эгээл эдэбхитэйгээр хабаадаһыень тэмдэглэлтэй: Хүһөөшэ нютагайхидһаа – 18, Сагаан-Уулаһаа - 12, Могойтоһоо - 11, Догойһоо – 9, Зугаалайһаа – 8, Ага-Хангилһаа мүн лэ 8, дүн хамта 66 ажал тушаагдаа. Саашань харахада, Ага тосхоной ажаһуугшадһаа – 13 (тэрэ тоодо Зүдхэлиин - 3, Табтаанайн, Согто-Хангилай, Шулуутайн нэгэ-нэгэ хабаадагшад), Агын аймагай Шулуутай, Согто-Хангил нютагуудһаа, Дулдаргын аймагай Шандалиһаа,  Дулдаргаһаа нэгэ-нэгэ хүн хабаадаа. Мүн тиихэдэ Амурай можын Февральск тосхонһоо, Улаан-Үдэ хотоһоо, Буряадай Баргажанай аймагай Хилганаһаа, Түнхэнэй аймагай Хэрэнһээ, Үбэр Байгалай хизаарай Горный тосхонһоо ажалнууд орожо, эмхидхэгшэдые баярлуулба.

- Би өөрөө Ага тосхонһоо гарбалтайб. Диктантын автор Буда-Ханда Жигмитовна буряад хэлэнэй ба литературын багша, пионервожатамнай байһан, тиимэһээ ехэ һонирхон, урмашан бэшэбэб, - гээд  Түнхэнэй аймагай Хэрэн нютагай хабаадагша, “эрхим” сэгнэлтэдэ хүртэгшэдэй нэгэн Баирма Армаева хөөрэнэ.

Бүхыдөө 88 ажалай аяар 62 диктант дээдэ шатада бэшэгдэжэ, хабаадагшад “эрхим” сэгнэлтын сертификадта, бэшэн - хаабадагшын сертификадта хүртэһэн байна.

- Арад зомнай буряад бэшэлгэеэ һайн мэдэхэ байһандань баярлахаар, гурбан хабаадагшад: Зүдхэлиин 19 наһатай Номин Анчикдоржиева, Ага тосхоной 34 наһатай Саяна Сандакова, Ага-Хангилай 67 наһатай Бадмаханда Жалсанова гэгшэд нэгэшье алдуугүй бэшээ, “эрхим” сэгнэлтэдэ хүртэһэн бэшэ хабаадагшад 5 алдууһаа үсөөниие гаргаа, - гээд түбэй мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Эгээл үндэр наһатай – 90-тэй хабаадагша, Зугаалайн Бутит Кункурдонова мүн лэ “эрхим” сэгнэлтэдэ бэшэһыень омогорхон тэмдэглэлтэй.

 viber 2024 03 25 10 42 32 448

Үндэр наһатайшуулһаа Ага-Хангилай 89 наһатай Цыцык Гомбожапова, Хүһөөшын 86 наһатай Мыдыгма Гармаева, харин эгээл залуу хабаадагша – Догойн дунда һургуулиин 9-дэхи ангиин һурагша Рабдан Кишиктуев гэгшэд түрэл хэлэн дээрэ бэшэгэйнгээ мэдэсэ шалгаһан байна.

 viber 2024 03 25 10 47 07 325

Буряад хэлэеэ, соелоо үлөөхэ, ургажа ябаа залуу үетэндөө дамжуулха хараа зорилготой хэмжээ ябуулгада мүнөөнэй бэлэн бэшэ эрхэ байдалда эбтэй эетэйгээр, нэгэн дуутайгаар хабаадаһан нютагайхиндаа эмхидхэгшэдэй зүгһөө халуун баярые хүргэнэбди. Дэлхэй дээрэмнай дайнай утаан замхажа, үүлэгүй, сэлмэг байдал тогтог лэ!