Буряад хэлэнэй фестивалиин нээлгын баяр еһолол сентябриин 16-да, үдэрэй 15.00 сагта Ага тойрогой түб талмай дээрэ хабаадагшадые, айлшадые угтан абаха.
Һонирхолтой, зүрхэ хүдэлгэмэ зүжэглэмэл нээлгэ буряад арадай эхин түрүүшын һабагшын түүхэ харуулан эхилээд, саашань дуу хүгжэм, хатараар сугларагшадые баясуулха.
Мүн баһа буряад арадай ажабайдал зураглаһан үзэсхэлэн, арадай нааданууд, сомпи ба сохимол сохихо, гүрэмэл гүрэхэ, нооһоор нааданхай хэхэ мастер-классуд зоной анхарал татаха.
Жэнхэни буряад хубсаһаяа үмдэн ерэһэн айлшадаа урмашуулан , лотерей наадан эмхидхэгдэхэ. Эндэ элдэб һонирхолтой шүүбэринүүд, тэрэнэй тоодо “Дамский угодник” наймаагай алтан зүүдхэлэй талаантай эзэнээ хүлеэн байха.
Буряад хэлэнэй фестивалиин нээлгын баяр еһолол заншалта болоһон Гранд-Ехороор түгэсэхэ.
Бүгэдыетнай уринабди!!!

 viber 2022 09 14 11 35 43 259