Буряад арадай дуунууд эртэ урда сагһаа, үзэг бэшэгэй бии болоогүй үеһөө эхилэн, хүгжэжэ ерэһэн түүхэтэй. Элинсэг хулинсагаймнай хэтын хэтэдэ сахижа ябаhан заншал мүнөө дэлхэйн олон арадуудай дунда өөрынгөө хүндэтэ hуури эзэлжэ, уянгатайхан аялгаараа баясуулха үндэр заяатай байhаниинь хэды hайшаалтайб даа. 

 орой хүхэрөө юм

Арадай дуунууд гүнзэгы удхатай, боди сэдьхэл түрүүлхэ шэдитэй, тэдэнэй удхыень уудалан уншахада, арадаймнай түүхэ, үбгэ эсэгэнэрэймнай нангин захяанууд шэнгэhэн байдаг. Ажалай, найр нааданай, эхэ эсэгэ, инаг дуран, байгаали тухай гээд олон янзын дуунууд бии.

Илангая гал дүлэтэ Эсэгын дайнай үеын дуунуудые сэдьхэлээ доһолгонгүй шагнахаар, гүйсэдхэхөөр бэшэ. Агууехэ Эсэгын дайнай дүүрэһээр 79 жэл угтуулан, Үбэр Байгалай хизаараар буряад соел хүгжөөлгын түбтэ согсологдожо хэблэгдэһэн “Дайнай үеын буряад арадай дуунууд” гэһэн суглуулбари тусхай сайтынгаа нюурта нютаг зонойнгоо анхаралда толилхо зорилго табибабди.

Эндэ эмхиин абдарһаа, мүн Могойтын аймагай Урта нютагай С.Эрдынеевагай, Мухар-Шэбэрэй аймагай Хушуун-Үзүүрэй Л.Очировагай, Сэлэнгын аймагай Бургастай нютагай Т.Сандуевагай, Захааминай аймагай Үлэгшэн нютагай Д.Цыбиковагай, Улаан-Үдэ хотын Д.Аюшеевагай, Ц.Батоевагай суглуулбаринуудһаа бэшэжэ абтаһан дуунууд ороо.

Дайнай үеын буряад арадайнгаа дуунуудтай һонирхон танилсахыетнай, мэдэсэеэ үргэдхэхыетнай, хэрэглэн гүйсэдхэхыетнай уринабди: https://бурятскаякультура.рф/metodkabinet/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo/1314-dajnaj-eyn-buryaad-aradaj-duunuud