Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түб СССР-эй сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн, СССР-эй эрдэмэй академиин дэргэдэхи географическэ нэгэдэлэй бодото гэшүүн, уран зохёолшон Батор Цымпилович Цырендашиевай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, үри хүүгэдтэйнь, анда нүхэдтэйнь уулзалга дулаахан оршон байдалда үнгэргэбэ.

123 copy copy

 

Тус уулзалгын видеодамжуулга эмхиин тусхай сайтын «Агын алтан булагһаа» гэһэн рубрика дотор олон тоото харагшадай анхаралда толилогдобо: https://youtu.be/7AoaJ93hcbc

Уридшалан хэлэхэдэ, энэ рубрика хадаа Ага нютагаймнай олониитын ажаябуулагшад, уран зохёолшод, хүгжэмшэд, эрдэмтэд, болон бэшэшье арадайнгаа соёл хүгжөөлгэдэ горитой хубитаяа оруулһан, оруулжа байһан зон тухай зураглалнууд зорюулагдаха юм.

Батор Цымпилович 1941 ондо уужам талата Һүдэнтэ нютагта түрэһэн намтартай. Нютагайнгаа һургуулиин шаби байха үедөө, багша, уран зохёолшон Бадма-Базар Намсараевай хүтэлбэри доро уран зохёолой “Булаг” кружогто эдэбхитэйгээр ябадаг һэн. Эгээл эндэһээ шүлэг болон рассказуудые бэшэхэ талаан бэлигынь элирһэн байна.

Батор Цырендашиев 1967 онһоо эхилжэ Агын тойрогой радио-дамжуулгын редактораар, удаань захиралаарнь, мүн Агын аймагай соёлой таһагые даагшаар ажаллаа. Хэршье сүлөө забдагүй, харюусалга ехэтэй тушаалнуудые эзэлжэ байбашье, хэдэн олон һонирхолтой рассказ болон шүлэгүүдые бэшэжэ ябаһан байна.

Һолир мэтэ ялас гэһэн энэ богонихон наһан соогоо Батор Цымпилович Цырендашиев абьяас ехэтэ ажал хүдэлмэреэрээ арад зондоо мэдээжэ болоһон, алишье талаар тэгшэ талаан бэлигтэй, сэбэр шарайтай, һайхан сэдьхэлтэй хүн, арад зондоо  мартагдангүй ябахань дамжаггүй.

Агын дундаршагүй алтан булаг уран бэлигээр таһардашагүй урасхал болон ая гангата уужам талаяа ундалуулан бурьялжал байхань болтогой!

https://youtu.be/7AoaJ93hcbc