Тус мүрысөөндэ дүн хамта 50 залуу дуушад хабаадажа, жюриин гэшүүд тэдэнэй 200 ажалнуудые сэгнэбэ. Жюриин гэшүүд 3 турэй дуунай видео хаража, он-лайн  аргаар булта зүбшэн хэлсэхэ, дүн татаха аргатай байгаа. 

Мүрысөөнэй дүримөөр дуушад 4 бүлэгтэ хубааран илгараа:

 “А” бүлэгтэ  (15-17 наһатай) Шэнэхээнһээ  ба Ага тойрогһоо 10  һайн дуранай эдир дуушад  хонгео хоолойгоороо  мүрысэбэ.

“Б” бүлэгтэ  ( 18-35 наһатай)  23 һайн дуранай дуушад Москва хотоһоо, Шэнэхээнһээ, Монгол Уласай Дорнод аймагһаа, Буряад уласай аймагуудһаа, Эрхуу можоһоо, Шэтэ хотоһоо, Үбэр Байгалай хизаарай аймагуудһаа, болон Ага тойрогһоо хабаадаа гэжэ элирүүлэе.

“ В” бүлэгтэ  ( 18-35 наһатай) Монгол Уласай Дархан хотын гүрэнэй консерваториин, Москва хотын гүрэнэй соелой институдэй, Новосибирск хотын М.И.Глинкын нэрэмжэтэ консерваториин, Улан-Удэ хотын П.И.Чайковскын нэрэмжэтэ соелой училищиин 10 дээдэ ба дунда һургуулиин оюутад эршэмтэй хабаадаба.

“Г” бүлэгтэ ( 18-35 наһатай) П.И.Чайковскийн нэрэмжэтэ Пермь хотын опера ба баледэй театрай, СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай , Монгол Уласай Дорнод аймагай хүгжэмтэ драмын театрай, 7 мэргэжэлтэ дуушад  мүрысэбэ.

“А” ба “Б” бүлэгэй жюриин гэшүүд :

Норполова Сэсэг Жугдуровна, жюриин түрүүлэгшэ, Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түбэй захирал, «Үбэр Байгалай хизаарай ашаг туһада оролдоһоной түлөө» шалгарһанай тэмдэгтэ хүртэгшэ;

 Цыдендоржиев Рыгзын Цыренович, «Г.Цыбиковэй нэрэмжэтэ үндэһэтэнэй музейн захирал, РБ-гэй, Шэтын можын, УОБАО-гой ба АБАО-гой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ;

Дарижапова Оюна Шираповна, «Амар сайн» дуу хатарай үндэһэтэнэй театрай захирал, АБАО-гой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, искусствоведениин кандидат;

Гомбоин Ешинхорло Будуевна, РБ-гэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, РБ-гэй арадай артистка, угсаатанай дуунай һургуулиин багша;

Таршинаева Дарижаб Цыренжаповна, УОБАО-гой соёлой габьяата ажаябуулагша, «Талын аялганууд» дуу хатарай гүрэнэй театрай гол дуушан;

Бутидэй Дондок -Сэрэн, Буряал Уласай габьяата артист,  “Байгал” дуу хатарай үндэһэтэнэй театрай дуушан;

Базарваанийн Авирмэд, Монголой соёлой габьяата ажаябуулагша;

Дашсэрэнгийн Сэндэр, Монголой соёлой эрхим, РБ-гэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ;

 “А”,”Б” бүлэгэй дүнгүүд :

 «А» бүлэгэй һайн дуранай дуушад

 (15-17 наһанай)

Эзэлһэн һууринууд

Жигмитова Энхэма  

Сагаан- Шулуутайн дунда һургуулиин 9-хи ангин һурагша

Агын Буряадай тойрог

Үбэр Байгалай хизаар

Гран-при

Бимбаева Сэржэна

1-хи Агын дунда һургуулиин һурагша

Агын Буряадай тойрог

Үбэр Байгалай хизаар

I шангай Лауреат

Бальжимаева Сарюна  

Ага-Хангилай дунда һургуулиин 10-хи ангиин һурагша

Агын Буряадай тойрог

Үбэр Байгалай хизаар

II шангай Лауреат

Болуговая Олеся

Шэнэ Орловскын дунда һургуулиин һурагша

Агын Буряадай тойрог

Үбэр Байгалай хизаар

III шангай Лауреат

 «Б» бүлэгэй һайн дуранай дуушад

 (18-35 наһанай)

Эзэлһэн һууринууд

Боржигон Ганзориг Галхуу

Монгол Улас, Дорнод аймаг

Гран-при

Куклина Аягма Бадмаевна

 “Усть-Ордынский” һуурин

Эхирит-Булагадай аймаг

 Эрхуу можо

I шангай Лауреат

Булгакова Дина Федоровна

 Ага тосхон

Агын Буряадай тойрог

Үбэр Байгалай хизаар

II шангай Лауреат

Жамьянова Эржена Жамбалдоржиевна

Ага тосхон

Агын Буряадай тойрог

Үбэр Байгалай хизаар

III шангай Лауреат

Хабаадагшадай нэрэ обог

Тусхай шангууд

Чойжидой Номин

АРВМ, Шэнэхээн

« Буряад хэлэн дээрэ эрхим дуун»

Чагдурова Сэсэг Сергеевна

 Цагатуй һуурин

Зэдын аймаг

Буряад Улас

 « Дайн тухай темэдэ эрхим дуун»

Пичугин Александр Владимирович

 Багдарин һуурин

Баунтын эвенкын аймаг»

Буряад Улас

« Үндэһэн соелой хүгжөөлтын түлөө”

Мүрысөөнэй “А” “Б” бүлэгэй жюриин түрүүлэгшэ, Үбэр Байгалай хизаарай соел хүгжөөлгын түбэй захирал Норполова Сэсэг Жугдуровнагай

тогтооһон шан

     

«В» ба «Г» бүлэгэй жюриин гэшүүд

(Мэргэжэлтэ һуралсалай эмхинүүдэй дуунай таһагай оюутад, мэргэжэлтэ дуушад)

 

ЛИНХОВОИН Дарима Лхасаранова, жюриин түрүүлэгшэ. РФ-гэй арадай артистка, Буряад Республикын Гүрэнэй шангай лауреат, Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ оперын ба баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ.

АНИКИНА Татьяна Владиславовна,

О.Лундстремэй нэрэмжэтэ Үбэр Байгалай хизаарай филармониин гол дуушан, уласхоорондын конкурснуудай лауреат.

нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуулиин багша.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Вячеслав Дашинимаевич,

Россиин Федерациин ба БАССР-эй арадай артист, профессор.

ХИНГЕЕВА Оксана Михайловна,

РФ-гэй габьяата артистка, Буряад Республикын арадай артистка, Буряад Республикын Гүрэнэй шангай лауреат, Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ оперын ба баледэй театрай оперно труппын хүтэлбэрилэгшэ.

ШОЙДАГБАЕВА Татьяна Бадмажаповна, Россиин Федерациин габьяата артистка, Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряадай гүрэнэй оперын ба баледэй театрай гол дуушан.

 БАЛЬЖИНИМАЕВ Бато Бальжинимаевич  –РФ-гэй соелой габьяата ажалшан, РФ-гэй дунда мэргэжэлэй эрдэмэй хүндэтэ ашалшан  , РФ-гэй хүгжэмшэдэй Холбооной гэшүүн, Б. Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледжын багша.

БАЗАРОВА Виктория Жамьяндоржиевна,

РФ-гэй габьяата артистка, Буряадай арадай артистка, П.И.Чайковскиин нэрэмжэтэ Буряадай искусствын колледжын багша.

“В” ,”Г” бүлэгэй дүнгүүд :

 «В» бүлэгэй

соелой дээдэ ба дунда һургуулиин оюутан (18-35 наһанай)

Эзэлһэн һууринууд

Эрэшүүлэй хоорондо

 

Бамбагаев Жамсо Жамбылович

Новосибирск хотын М.И.Глинкын нэрэмжэтэ консерваториин

оюутан .

Концертмейстер: Ермакова Светлана Владимировна

I шангай Лауреат

Алтанхуяг Отгонболд

Монголой гүрэнэй консерваториин оюутан.

Дархан хото, Монгол Улас.

Концертмейстер: Батчулуун Чулуунцэцэг

II шангай Лауреат

Батомункуев Мунко Барасович

М.И.Глинкын нэрэмжэтэ консерваториин оюутан, Новосибирск хото.

 Концертмейстер: Иващенко Елена Валерьевна

III шангай Лауреат

Эхэнэрнүүдэй хоорондо

 

Насанова Ирина Батоболотовна

Зүүн Сибириин соелой институт ,Улан-Удэ хото.

Концертмейстер: Вершинина Татьяна Владимировна

I шангай Лауреат

 

Миронова Мария Валерьевна

Зүүн Сибириин соелой институт ,Улан-Удэ хото.

Концертмейстер: Шабля Наталья Михайловна

II шангай Лауреат

 

Швецова Ришель Сергеевна

Улан-Удэ хотын П.И.Чайковскын нэрэмжэтэ соелой училищиин оюутан

Концертмейстер: Бальчугова Елена Иннокентьевна

III шангай  Лауреат

 

 «Г» бүлэгэй

Театр , ансамбль, һилармониин мэргэжэлтэ дуушад

 (18-35 наһанай)

  Эзэлһэн һууринууд

 

Даваасурэн Дагвадорж

 СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай дуушан. Улан-Удэ хото.

Концертмейстер: Манжигеев Саян Сергеевич

Гран-при

 

Балданова Мария Петровна

СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай дуушан. Улан-Удэ хото.

Концертмейстер: Манжигеев Саян Сергеевич

II шангай Лауреат

 

Батуев Соел Жаргалович

 СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай дуушан. Улан-Удэ хото.

Концертмейстер: Манжигеев Саян Сергеевич

III шангай Лауреат

 

Иванов Чингис Галсанович

СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай дуушан. (Улан-Удэ хото).

Концертмейстер: Манжигеев Саян Сергеевич

III шангай Лауреат

 

Хабаадагшадай нэрэ обог

Тусхай шангууд

 

Ермакова Светлана Владимировна

Новосибирскын М.И.Глинкын нэрэмжэтэ консерватори

 «Эрхим концертмейстер»

Тусхай шан

 

Бамбагаев Жамсо Жамбылович Новосибирскын М.И.Глинкын нэрэмжэтэ консерваториин оюутан

Концертмейстер: Ермакова Светлана Владимировна

 «Найдал»

Тусхай шан

 

Даваасурэн Дагвадорж 

СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай дуушан. (Улан-Удэ хото).

Концертмейстер: Манжигеев Саян Сергеевич

 Россин Холбоото Уласай арадай артист, Буряадай Уласай гүрэнэй шангай лауреат Дарима Лхасарановна Линховоинай тогтооһон шан

 

Балданова Мария Петровна

 СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай дуушан. (Улан-Удэ хото).

 

«Мэдэрэлгэ» (“Признание”)

 СССР-эй арадай артист Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй акдемическэ опера ба баледэй театрай тогтооһон тусхай шан.

 
         

 

Советскэ Союзай арадай артист Л.Линховоиной нэрэмжэтэ Уласхоорондын дуушадай 13-дахи мүрысөөнэй “Г” бүлэгэй илагша, Пермиин П.И.Чайковскийн нэрэмжэтэ академическэ опера ба баледэй театрай дуушан ТУВШИНЖАРГАЛ ЭНХБАТ  Үбэр Байгалай хизаарай Губернаторай дуунай мэргэжэлтэдэй хоорондо томилогдоһон тусхай шанда ( 100000 түх) хүртэхэ болобо.

Энэ мүрысөөн үнгэргэхын тула линховоин.рф. гэһэн тусхай сайт нээгдэһэн байна. Дэлхэйн алишье зүгтэ таража, хаа хаанагүй һууһан зонууд ( үдэрэй 6 мянган зон болодог байгаа) энэ сайт дээрэ орожо дуушадай ажалыень хаража , эрхим хүбүүд басагадай дууень сэгнэхэ аргатай байгаа. Үбэр Байгалай хизаарай соел хүгжөөлгын түбэй соносхоһон “ Харагшадай хөөршөөлгын шан” гэһэн шангай түлөө олон зон эдэбхитэй дуугаа үгэжэ, Агын Буряадай тойрогой Солбон Элбэктуев 1535   дуу абажа, түрүүлэн гаража, энэ шанда хүртэбэ.

Жюриин түрүүлэгшэ Дарима Линховоиной тэмдэглэһээр, тусхай формадаар ябуулһан энэ  мүрысөөн үндэр сэгнэлтэтэйгөөр үнгэргэгдөө, залуу дуушад эдэбхитэй хабаадаа. “ Саашанхидаа эдэ шэнэ нэрэнүүд,”одохонууд” ба “одонууд” хаа хаанагүй манай мүрысөөнэй нэрэ дээшэнь үргэжэ, арад зоноо суурхуулжа ябахань дамжаггүй. Үбэр Байгалай хизаарай , Агын Буряадай тойрогой хүтэлбэрилэгшэдтэ энэ мүрысөө үндэр нюруу дээрэ   эмхидхэһэндэнь ехэ баярые хүргэнэб”.

“Г” бүлэгэй илагша, Губернаторай шанда хүртэһэн  Пермиин П.И.Чайковскийн нэрэмжэтэ академическэ опера ба баледэй театрай дуушан Тувшинжаргал Энхбат аяар холын Пермь хотоһоо халуун амар  мэндэеэ  хүргэн: “ Энэ ехэ мүрысөөндэ хабаадаһандаа ехэ баяртай байнаб. Конкурсын эмхидхэгшэдтэ ба жюриин гэшүүдтэ ехэ баяраа хүргэнэб. Сашаадаа энэ мүрысөөмнай үшөө  олондо мэдээжэ боложо, алдаршахань болтогой” , гэжэ баярай дулаахан үгэнүүдые дамжуулан, “бүгэдэ бэеэ гамнажа ябагты”, гэһэн уряалаар хандалгаяа дүүргэбэ.

Монголой соёлой эрхим, РБ-гэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Дашсэрэнгийн Сэндэр эмхидхэлэй гэшүүдтэ баярые хүргөөд, энэ мүрысөөнэй “Б” бүлэгтэ  илагша Дорнод аймагай Боржигон Ганзориг Галхууда ажабайдалдань, ажал хэрэгтэнь энэ илалта  ехэ нүлөө үгэхэ, харгынь нээгдэбэ гээшэ гэжэ тэмдэглээ һэн.

Жюриин түрүүлэгшэ, Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түбэй захирал Норполова Сэсэг Жугдуровна эмхидхэхы комитедэй зүгһөө хабаадагшадта, тэдэниие бэлдэһэн мэргэжэлтэдтэ халуун баярые хүргэнэ. “. Зал соо һуужа эдэ дуушадые һонирхон хараха аргагүй байбашье,  олон зон һонирхожо, сайт руу ороод хабаадагшадай хонгео хоолойе сэгнэхэ, тэдэндэ дуугаа үгэхэ аргатай байба. Манай регион соо иимэ үндэр зиндаатай дуушадай конкурс мүнөө сагта ори ганса.  Советскэ Союзай арадай артист Л.Линховоиной нэрэмжэтэ Уласхоорондын дуушадай мүрысөөн ганса Росси дотор бэшэ, мүн хари гүрэнүүдээр мэдээжэ болоһон. Энэ мүрысөөндэ хабаадаһан залуу дуушад ехэ һургуули гарана, тэдэндэ саашанхидаа дуу хүгжэм шудалхын талаар  үргэн харгы нээгдэдэг гэхэдэ алдуу болохогүй”, гээд тэмдэглээ һэн.

Тус мүрысөөн тухай тобшохоноор танилсахаяа  гэбэл линховоин.рф гэһэн сайт нээжэ харагты.

Долгорма Долгоржапова.