Зунай дулаахан саг ерэжэ, шара сэсэгэй задаран һалбарха сагта хаа хаанагүй буряад арадай һууһан нютаг нугануудаар обоо тахилган үнгэргэгдэнэ.  Обоо тахиха гээшэ өөрын онсо еһо заншалтай. Нютагай обоо, мүн угай обоонууд тахигдахадаа, зондо амгалан байдал, буян хэшэг үршөөдэг, бороо хура оруулдаг гэжэ арад зон этигэдэг  юм.

 Алх 5

2019 оной июниин 15-да Агын тойрог дотор ехэ обоонуудай нэгэн болохо Алханын обоо тахигдаа.  Эндэ  Агын дасанай шэрээтэ Бадма ламхай, Үзөөнэй дасанай гэсхы Арсалан ламбгай, Алхана нютагһаа уг гарбалтай Батор ламбгай ба Еши ламбгай, Агын дасанай Ошор ламбгай , Алханын дуганай Даа лама Ошор ламбгай, Игорь ламбгай - эдэ бүгэдэ хабаадажа, дэмбэрэлтэй ехэ хэрэг бүтээбэ.  Алханын обоо тахилганда ганса Алхана нютагай ба нютагһаа уг гарбалтай зон бэшэ, харин холо ойроһоо бууһан зон хабаадажа, хамта мянгаад зон байгаа.

 Обоо тахигдаһанай һүүлээр зон доошоо буужа, талмай дээрэ найр наадан эхилээ.Энэ нааданда һур харбалган, бүхэ барилдаан, волейболоор, футболоор мүрысөөнүүд, үетэнэй бүлэгүүдэй хоорондо еохорой мүрысөөн үнгэргэгдөө. Энэ хэрэгтэ  1984 ондо түрэһэн  үетэн (Алханын дунда һургуулиин 24-хи выпуск)  20000 түхэриг ба хонин бэлэг бариһан байна.  Нютагай захиргаан  болон үмсын хэрэг эрхилэгшэд: Валентина Бальжинимаева , Жалма Гомбожапова гэгшэд  мүнгэн шанда нэмэлтэ оруулжа, мүрысөөн бүхэнэй илагшад урмашуулагдаа. Дамдин лама шагай нааданай мүрысөө эмхидхэжэ, шүүһэн зондо өөрын мүнгэн шангуудые барюулһан байна.

Алхана нютагай захиргаанай толгойлогшо Туяна Аюрова: “Алханын обоодо зон олоор хабаадажа, энэ ехэ хэрэгнай һайнаар бүтэбэ,  обоогой  найр наадан үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэдэбэ”, - гээд тэмдэглэнэ.

Ууган буряад араднай угайнгаа болон нютагайнгаа обоонуудай газар арилгадаг, тахидаг заншалтай юм.  Хада уулаануудаа, уһа голнуудаа, оршон тойронхи байгаалияа  ариг сэбэрээр абажа ябаха, уг унгияа хүндэлхэ  гэһэн заабари заршам үри хүүгэдтээ дамжуулха гүнзэгы удхатай еһололнуудай нэгэн - обоо тахилган алишье нютагта олон зоной хабаадалгатайгаар,  үргэн найр наадатайгаар үнгэргэгдэдэг юм.

 Алх 7

 фото 2