2019 оной июниин 12-до Петровск-Забайкальск хотодо «Во глубине сибирских руд…» гэһэн уласхоорондын фестиваль үнгэргэгдэһэн байна. Тус фестивалиин нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан Үбэр Байгалай хизаарай соелой  сайд Татьяна Цымпилова  иигэжэ тэмдэглэһэн байна:

«Фестиваль эмхидхэгдэһэн сагһаа хойшо Үбэр Байгалай хизаар дотор, мүн хизаарһаа гадуур, холо ойро газарнуудаар эли мэдээжэ болонхой. Энэ хэмжээ ябуулгада гүрэн түрын түүхын һудаһа дамжуулан ябагша декабристнуудай үри һадаһанар хабаададагынь ехэ һайшаалтай».

Мүнөө жэлэй фестивальда 500-гаад  хабаадагшад Америкэ, Хитад гүрэнүүдһээ, Росси гүрэнэй 9 нютаг оронуудһаа: Үбэр Байгалай хизаарһаа, Буряадай уласһаа, Саха Яхадһаа, Ленинградай, Калининградай, Эрхүүгэй, Кемеровой,Твериин, Амарай можонуудһаа хабаадаа. Петровск-Забайкальск хотын болон бүхыдөө хизаарай хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө оруулһан декабристнуудай сэгнэшэгүй шухала оруулалта шэнжэлхэ, сахиха гэһэн  гол зорилготой энэ фестиваль олон талмайда хүдэлөө. “Бестужевэй  пленэр”, “Декабристнуудай уншалга" , эрдэмэй бодото конференци, Балягинай рудник руу экскурси, зүжэгэй, дуунай, хатарай, шүлэгшэдэй мүрысөөнүүд үргэн дэлисэтэйгөөр үнгэргэгдэбэ.

IMG 20190614 104528

Энэ фестивалиин  зүжэгэй мүрысөөндэ Агын тойрогой Шулуутайн арадай театр А.П.Чеховой «Баабгай» гэһэн зүжэг буряад хэлэн дээрэ табижа, жюриин гэшүүдые болон харагшадые ехэтэ һонирхуулба. Энэ зүжэгые буряад хэлэн дээрэ оршуулан, найруулан табигша - Үбэр Байгалай хизаараар буряад соел хүгжөөлгын түбэй режиссер, Үбэр Байгалай хизаарай соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Долгорма Долгоржапова мүн болоно.  Шулуутайн арадай театрай  артистнар Цымжидма ба Бато Жамбаловтан шадамар бэрхээр Чеховой гол нюурнуудай дурэнүүдые харуулжа, олондо һайшаагдаа. Олон жэлэй туршада Шулуутайн арадай театрта наададаг Жамсаран Базаржапов Лука гэжэ лакейн дүрэ һониноор харуулжа, харагшадай сэдьхэл тэнжээбэ.

Мүрысөөнэй дүнгөөр Шулуутайн арадай театр шангай 1-дэхи һуури эзэлжэ, урма баяртай нютагаа бусаба. Шулуутайн арадай театрай хүтэлбэрилэгшэ Дулмажаб Жалсапова артистнуудаа дүрэтэй бэрхээр зонхилжо, уласхоорондын фестивальда үндэр сэгнэлтэтэй үрэ дүнтэйгоор ябажа ерэһэниинь һайшаалтай. Энэ ехэ мүрысөөндэ Агын тойрогойнгоо нэрэ дээгүүр үргэжэ, нютаг нугынгаа нэрэ нэрлүүлжэ ерэһэн Шулуутай нютагай арадай театрай  бүлгэмдэ үшөө олон һонин бүтээлнүүдые табижа, арад зоноо баясуулан, үндэр амжалтануудые туйлан ябахыень хүсэе!

Тус мүрысөөндэ «Классика +» гэһэн Шиилхын театрай студи, Н.Н.Бураковой нэрэмжэтэ Үлеэтын арадай театр, Эрхүү хотын декабристнуудай музейн дэргэдэхи Волконскийн нэрэмжэтэ театр, Улан-Үдэ хотоһоо  Зүүн Сибириин гүрэнэй соелой дээдэ һургуулиин оюутад режиссер-багшанартаяа хабаадаа гээд тэмдэглэе. 

IMG 20190614 183856