2021 оной мартын 23-31 үдэрнүүдтэ заншалта «Сагаан һарын Хатан» хизаарай мүрысөөн мүнөө жэл дистанционно аргаар үнгэргэгдэһэн байна.

1хатан

35-һаа 42 наһан болотор, 43-һаа 50  наһан болотор,  дүн хамта 18 хабаадагшад,  мүрысөөнэй гурбан янзада ажалнуудайнгаа видеобуулгабаринуудые эльгээбэ. Тус мүрысөөндэ Ононой аймагай “Новая Заря” нютагһаа, Агын аймагай Гүнэй, Будалан, Һүдэнтэ, Согто-Хангил, Дулдаргын аймагай Дулдарга, Алхана, Үзөөн, Табтаанай, Тугшан, Могойтын аймагай  Хара-Шэбэр, Зугаалай, Сагаан-Шулуутай, Ага-Хангил нютагуудһаа эдэбхитэй, талаан бэлигтэй эжынэр хабаадаа.

«Тоонто нютагай, уг гарбалай соло» гэһэн янзада хабаадагшад нютаг нугаяа, уг гарбалаа магтажа, гэр бүлэ, үри хүүгэд тухайгаа  зураглалнуудые дурадхаба. Жэнхэни буряад хубсаһаяа ёһо соонь үмдэжэ,  бурьялжа байгаа аршаан мэтэ арюухан түрэл хэлэн дээрээ түүрээһэн хөөрөөнүүдынь харагшадай сэдьхэлэй шэмэг болоо.

 Гэлэгма2

«Аялга дуумни» янзада хабаадагшад шэхэнэй шэмэг болгон, буряад арадай дуунуудые аятай гоёор аянгалан дуулабад. Буряад арадай дуунуудай ямаршье мүрысөөндэ табигдадаг дүрим: хабаадагшад буряад арадай зэмсэг доро гү, али акапелльнэ гүйсэдхэгдэхэ ёһотой – тус мүрысөөндэ мүн лэ хабаатай. Олон янзын буряад арадай дуунууд зэдэлжэ, зарим дуунууд нютагай онсо аялгатай байба.

«Уран гарай шэди» янзада хатанууд уран гарайнгаа эди шэди, шадамар бэрхэеэ харуулжа,  мастер-класс дурадхаа. Эндэ бүһэтэй хүнэй дэгэлэй энгэр, малгайн залаа яажа бүтээхэб, тууза яажа сохихоб гэхэ мэтэ ехэ һонин мэдэсэнүүдые харуулба. Мүн баһа ууган буряадайнгаа эдлэжэ ябаа нооһоор  һэеы яажа нэхэхэб, амтан хоол уран бэрхээр бэлдэхэ арга, хубсаһа хунар эсхэхэ,оёхо мэдэсэ, болон  гоёолто, амһартануудые зохёон бүтээхэ тухай һонирхолтой видеобуулгабаринууд  олоной анхарал татаһаниинь дамжаггүй.

 Туяна3

Мүрысөөнэй дүнгүүд :

35-42 болотор наһанай хабаадагшад:

1 һуури – Туяна Абрамова, Дулдаргын аймагай Тугшан нютаг

2 һуури – Гэлэгма Цыреннамдакова,  Могойтын аймагай Зугаалай нютаг

3 һуури – Цыпелма Будаева, Могойтын аймагай Хара-Шэбэр нютаг.

43-50 болотор  наһанай хабаадагшад: 

1 һуури - Цырегма Балданова, Дулдаргын аймагай Табтаанай нютаг

2 һуури – Цыцыгма Жигмитова, Могойтын аймагай Сагаан-Шулуутай нютаг

3 һуури -  Сэржуня Будажапова, Агын аймагай Будулан нютаг

 «Харагшадай һайшаалай шан» – Цырегма Балданова, Дулдаргын аймагай Таптанай нютаг.

«Дүршэл ехэтэй Хатан»  - Бальжима Ойдопова, Могойто һуурин

«Сэсэн Хатан» - Людмила Бадмаева, Дулдурга һуурин

«Дорюун һайхан Хатан» - Ольга Болотова, Дулдаргын аймагай Алхана нютаг

«Сарюун Хатан» - Баирма Жамсаранова, Ононой аймагай Новая Заря нютаг

«Арюун Хатан» - Мыдыгма Нимаева, Могойтын аймагай Ага-Хангил нютаг

«Уян зулгы Хатан» - Чойгана Дондокова, Агын аймагай Гүнэй нютаг

«Хонгор Хатан» - Дарима Дамдинова, Дулдаргын аймагай Үзөөн нютаг

«Сэлмэг Хатан»  - Бэлигма Анудариева, Агын аймагай Һүдэнтэ нютаг

«Уран дууша Хатан» - Зинаида Базарова, Агын аймагай Согто-Хангил нютаг

«Урин Хатан» - Нина Тогонова, Дулдаргын аймагай Үзөөн нютаг

«Уран Хатан» - Баирма Лхасаранова, Могойтын аймагай Хара-Шэбэр нютаг

«Элбэг баян Хатан» - Должин Дашинимаева, Дулдаргын аймагай Шандали нютаг.

“Сагаан һарын Хатан” хизаарай мүрысөөнэй хабаадагшадта, тэдэниие бэлдэһэн командада горитой ажал хэһэндэнь гүн сэдьхэлэй баярые хүргэнэбди!

Гэхэтэй, заншалта болоһон Хатадай мүрысөөндэ Агын тойрогой олзын хэрэг эрхилэгшэд ехэ дэмжэлтэ үзүүлжэ, туһаламжа хүргэдэгыень тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Мүнөө жэлэй спонсорнууд: «TVOЙ STYLE» салон–парикмахерска (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Дымбрылова Л.О.), «Пуговка» магазин (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Базарова Е.Б.), «Мясо молоко» магазин (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Балбарова Я.Б.),  «Наран» кафе (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Доржиева В.Д.), STUDIO MONRO (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Намсараева М.Б.), «Гранд-Блисс» кафе (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Лобанова В.Д.), «Ага сувенир» магазин (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Дондоков А.Б.), «FIGARO» салон-парикмахерска (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Дондокова Д.Б.), «Золотая Ага» банкетнэ зал (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Болотов А.Н.), «Морин Хуур» кафе (олзын хэрэг эрхилэгшэ - Цыцыковой Д.А.). Гадна Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түб (захирал – Норполова С.Ж.), Агын Буряадай тойрогой ветерануудай Зүблэл (түрүүлэгшэ – Санданов Ц.Ц.) дэмжэлтэ үзүүлбэ. Эрхилжэ байһан ажал хүдэлмэритнай таанадтаа урма баяр, ажана байдал  асаржа байг лэ гэжэ үреэнэбди.   

... Ууган буряад араднай ухаатай сэсэн, урин сэбэр шарайтай, аялгаар һайхан дуутай,  эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой, уран бэрхэ  Хатад элбэг гэжэ мүрысөөндэ хабаадагшад дахяад гэршэлбэ. Мүрысөөнэй хабаадагшад буряад арадайнгаа ёһо заншал, соёл, өөрынгөө уран шадабари үри хүүгэдтээ, ургажа ябаа залуу үетэндэ дамжуулжа ябаһаниинь сэнтэй.

Хатадай видеобуулгабаринууд:  https://www.youtube.com/channel/UCv_5VUPIDdGtULo4-iaQy1w