Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түбэй мэргэжэлтэдэй буряад хэлэн дээрэ оршуулан бэлдэһэн “Шоно ба тугал” гэһэн мультфильм манай сайт дээрэ олоной анхаралда дурадхагдана.

Шоно тугал хоёрой хоорондо дулаахан, энхэргэн хандаса тогтонижоһон тухай һонирхолтой мультфильм багахан үхибүүдтэеэ анхаран харахыетнай уринабди!

https://www.youtube.com/watch?v=e6KvsvlWDOY&feature=youtu.be