Михаил Гомбоевич Елбонов 1945 оной октябриин 5-да Буряад ороной Хурумхаанай аймагай Угнасай нютагта түрэһэн. Ленинградай гүрэнэй театрай, хүгжэмэй ба кинематографиин дээдэ һургуулиин драматическа театрай болон киногой артистын мэргэжэл шудалһан.

IMG 1498

1969 ондо Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай академическа драмын театрта артистаар ороһон байна. Театра хүдэлхэ үедөө зуу гаран нюурнуудые наадаа, тэдэнэй тоодо 5 хаашуулай нюур гүйсэдхөө: «Хан Шарлай и соболиная шуба», «Хаан Харалтуур», «Король Лир», «Гэсэр Хаан», «Чингисхан». Михаил Гомбоевич ямаршье нюурнуудые наадабашье, ном соогоо иигэжэ бэшэһэн байна: “Цырен Шагжинай комедиин һанаамгай, һүбэлгэн, мэхэтэй Будамшуугай нюур хэдыдэшье наадахаа эсэхэгүйб...”.

Арадай артист буряадайнгаа соёл, түрэл хэлэеэ үлөөхэ, хүгжөөхэ, улам дамжуулха зорилготойгоор хэдэн түлэблэлнүүдые бэелүүлһэн байна.

2005 ондо “Эдир Будамшуу” гэһэн мүрысөө байгуулжа эмхидхээ. 2008 ондо тус мүрысөөн уласхоорондын хэмжээндэ гаража, Монголой, Хитадай, Хальмагай, Буряад ороной, Эрхүүгэй можын, Агын Буряадай тойрогой талаан бэлигтэй үхибүүд хабаадажа эхилһэн юм.

-  Ехэл гашуудалтай мэдээсэл дуулдаба даа.  Түрэл хэлэеэ хүгжөөхын түлөө ямаршье ехэ ажал хээб даа! "Эдир Будамшуу" гэжэ мүрысөөндэ манай нютагай Алдар Добчинов, Зорикто Лодонов ехэл амжалтатай хабаадаа hэн. Энэ талаан бэлигтэй дээдын гарай ахатай уулзаhaн, hyргаал заабаридань хүртэһэн, мастер-класстань хабаадаһан байнабди, - гээд Агын аймагай Сахюуртын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша, зүжэгэй кружогой хүтэлбэрилэгшэ Б.Б.Болотова һанан дурсана.

Михаил Гомбоевич өөрөө Ага нютаг ерэжэ, мүрысөөндэ хабаадаха бэлигтэй үхибүүдые шэлэн элирүүлдэг һэн.

2009 ондо Михаил Елбонов Буряадай соёлой болон искусствын училищиин дэргэдэ актернуудай студи байгуулаа.

2014 ондо Байгал дээрэ “Будамшуу” гэһэн этно-лагерь нээгдэжэ, хоёр жэлэй туршада Улаан-Үдэһөө, Москваһаа, Улаан-Баатарһаа болон Буряадай аймагуудһаа далаад үхибүүд зунай энэ лагерьта ябаа.

2016 ондо “Будамшуу” гэжэ һургуули-студи байгуулагдажа, дүй дүршэлтэй, элитэ багшанар хүүгэдэй наадаха талаан бэлигыень мүлин хүгжөөнэ, түрэл хэлэндээ дурлуулна.

Михаил Гомбоевич Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай академическа драмын театрай бүридэлдэ нэгэтэ бэшэ Ага нютаг ерэжэ, ялас гэмэ табилгануудаараа олоной зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулһэн юм.  Д.Батожабайн нэрэмжэтэ “Зүжэгэй намар” заншалта мүрысөөндэ жюриин бүридэлдэ ехэ дуратайгаар хабаададаг һэн, мүн эрхим наадагшада өөрын тусхай шан байгуулһан юм.

М.Елбонов - Буряадай АССР-эй габьяата артист (1976), Буряадай АССР-эй арадай артист (1978), РСФСР-эй габьяата артист (1991), Ородой Холбоото Уласай арадай артист (1995), Монгол ороной соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ (2004). “Эхэ ороной урда аша габьяагай түлөө”, “Буряад арадай урда аша габьяагай түлөө” медальнуудаар, “Нүхэрлэлгын” орденоор шагнагдаһан, Монголой олон шагналнуудта хүртэһэн.

Артистын зохёохы замда зорюулагдаһан “Я – сын земли Бурятской” гэһэн документальна фильм зохёогдоһон.   

Михаил Гомбоевич тухай мүнхэ дурасхаал анда нүхэдэйнь, суг хүдэлһэн ажалтанайнь, мүн соёлой болон уран һайханай Агын түлөөлэгшэдэй зүрхэ сэдьхэлдэ хэтэ мүнхэдөө үлэхэ.