Мижитдоржиев ДТүрэhэн үдэр: 1949 оной мартын 21

Түрэhэн нютаг: Шэтын можын  Дулдаргын аймагай Үзөөн hуурин

Һуралсал: Үзөөнэй дунда hургуули, Эрхүү хотын зурагай училищи.  Номгон далайн флодто сэрэгэй алба хааhан,  греко-римскэ барилдаагаар тамирай мастерай кандидат          

Ажалай намтар: Дулдаргын хүгжэмэй hургуулиин, удаfнь Үзөөнэй дунда hургуулиин зурагай багша,  мүнөө наhанай амаралтада.

Зураhан ажалнуудынь харагшадай сэдьхэл эзэлүүдгүй татадаг. Буряад  заншалта  гар  урлалнуудые  бүтөөгшэдэй  харалга-мүрысөөнүүдтэ хабаададаг: Дулдаргын аймагай, Агын тойрогой, Забайкалиин хизаарай, мүн Бүгэдэ буряадай Уласхоорондын  «Алтаргана» нааданда (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 онуудта)  хабаадаhан.

Агын Буряадай тойрогой соелой габьяата ажалшан