Цыренжапов БТүрэhэн үдэр: 1972 оной октябриин 24

Түрэhэн газар: Шэтын можын Агын аймагай hудэнтэ нютаг

Ажаhуудаг газар: Шэтэ можын Дулдаргын аймагай Дулдарга hуурин

Һуралсал: Һүдэнтын дунда hургуули дүүргэhэн, сэрэгэй алба амжалтатайгаар хааһан.

Ажалай намтар: 1999 ондо түрэл нютагаа бусахадаа, модон , түмэр дарханда дүй дүршэлтэй болоод,  нютагайхидтаа гэрэй шэрээ, hуури, абдар, гунгарбаа гэхэ мэтэ эд бараа түхеэрээ. 1998 ондо нүхэр хүбүүн Очирон Климэй Вячеслав нарин дарханай мүнгэ алтанай байшанда хүдэлжэ, нарин дархашан Гармажабай Доржын Цыбэнэй ударидалга доро янза бүриин түмэр буйлуулан, урлаха онол аргануудтай танилсаhан байна.

Бүгэдэ буряадай уласхоорондын “Алтаргана” нааданай лауреат  (2014, 2016 онуудта)