Ракшаев БТүрэhэн үдэр: 1981 оной майн 31

Түрэhэн газар: Шэтын можын Дульдургын аймагай Шандали нютаг  

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин хизаарай Дулдаргын аймагай Дулдарга hуурин

Һуралсал: Шандалиин дунда hургуули, Буряад республикын Иволгын лицей, Зүүн-Сибириин гүрэнэй технологическа дээдэ һургуулиин «Технология художественной обработки материалов» гэжэ факультет.

Ажалай намтар: Шэтэ хотын Т.Ж.Гармажаповай уран дарханай үмсын эмхи, Дулдаргын Б.И.Цыренжаповай ювелир дарханай байшан