Чимитцыренова Ц.ЦТүрэhэн үдэр:   1976 оной августын 24

Түрэhэн газар:  Дагаанхан омогой модошо угай нангин шутоонтэй «Алхана уулын хормойдо», «Онон Хатан Эжын» эрьедэ турэжэ, хулоо шородойhон намтартай.

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин хизаарай Дулдарга hуурин

Һуралсал: Шэтын багшанарай гүрэнэй дээдэ hургуули, мэргэжэл - зурагай багша

Ажалай намтар: Дулдаргын дунда hургуулиин зурагай багша

Амжалтанууд:  «За заслуги в образовании» (2016 ), «Учитель года-2015» шанда хүртэгшэ