Дагбаева Б.ДТүрэhэн үдэр: 1957 оной февралиин 14

Түрэhэн газар: Могойтын аймагай Хүһөөшэ нютаг

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин  хизаарай Дулдарга hуурин

Һуралсал:  Зуун-Сибириин гүрэнэй соелой дээдэ һургуули

Ажалай намтар: 1981-1988 онууд - Дулдургын соелой байшанай ажалшан,  1989 онһоо мүнөө болотор Дулдаргын хүүгэдэй уран хүмүүжүүлгын  байшанда үхибүүдэй  аман зохеолой  «Тэрэнги» бүлгэмэй  багша.