Notice: Undefined index: glas in /home/agacnt/public_html/plugins/system/mibokglaza/mibokglaza.php on line 107
Дульдургинский район - ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

accessibility

Мы в соцсетях:

Дульдургинский район

Мижитдоржиев ДТүрэhэн үдэр: 1949 оной мартын 21

Түрэhэн нютаг: Шэтын можын  Дулдаргын аймагай Үзөөн hуурин

Һуралсал: Үзөөнэй дунда hургуули, Эрхүү хотын зурагай училищи.  Номгон далайн флодто сэрэгэй алба хааhан,  греко-римскэ барилдаагаар тамирай мастерай кандидат          

Цыбиков АТүрэhэн үдэр: 1939 оной мартын 11

Түрэhэн нютаг: Шэтын можын Агын аймагай Ага тосхон

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин  хизаарай Дулдаргын аймагай Дулдарга  hуурин

Һуралсал: Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын  институт

Цыренжапов БТүрэhэн үдэр: 1972 оной октябриин 24

Түрэhэн газар: Шэтын можын Агын аймагай hудэнтэ нютаг

Ажаhуудаг газар: Шэтэ можын Дулдаргын аймагай Дулдарга hуурин

Һуралсал: Һүдэнтын дунда hургуули дүүргэhэн, сэрэгэй алба амжалтатайгаар хааһан.

Ракшаев БТүрэhэн үдэр: 1981 оной майн 31

Түрэhэн газар: Шэтын можын Дульдургын аймагай Шандали нютаг  

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин хизаарай Дулдаргын аймагай Дулдарга hуурин

Һуралсал: Шандалиин дунда hургуули, Буряад республикын Иволгын лицей, Зүүн-Сибириин гүрэнэй технологическа дээдэ һургуулиин «Технология художественной обработки материалов» гэжэ факультет.

Чимитцыренова Ц.ЦТүрэhэн үдэр:   1976 оной августын 24

Түрэhэн газар:  Дагаанхан омогой модошо угай нангин шутоонтэй «Алхана уулын хормойдо», «Онон Хатан Эжын» эрьедэ турэжэ, хулоо шородойhон намтартай.

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин хизаарай Дулдарга hуурин

Һуралсал: Шэтын багшанарай гүрэнэй дээдэ hургуули, мэргэжэл - зурагай багша

Дагбаева Б.ДТүрэhэн үдэр: 1957 оной февралиин 14

Түрэhэн газар: Могойтын аймагай Хүһөөшэ нютаг

Ажаhуудаг газар: Забайкалиин  хизаарай Дулдарга hуурин

Һуралсал:  Зуун-Сибириин гүрэнэй соелой дээдэ һургуули

logo.png
© 2020 ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

Контактная информация:

Телефон: 8 (302-39) 3-56-29

Электронная почта: agacnt@mail.ru

Яндекс.Метрика

 

Search