Хитадай Шэнэхээн нютагhаа нүүжэ ерэhэн, Yбэр Байгалай хизаарай Агын Буряад тойрогто ажаhуугшадай бүлгэмэй түрүүлэгшэ Дашисэрэнэй Жамбалтай бидэ уулзажа, хөөрэлдөө хэhэн байнабди. Тиин тэрэ иигэжэ хөөрөө бэлэй:

5 copy copy copy copy copy

«Ородой холбооной Эрхүү можодо хэдэн гүрэнүүдэй буряадуудай «Алтаргана» наада зохеон байгуулха комиссиин зүгһөө урилга эльгээхэдэнь, Хитадай арадай республикын Эвенк хушуунай «Буряад түүхэ болон соел» гэһэн судалгаанай ниигэмэй дарга Толто нүхэрые буряадай ехэ нааданда ошохо бүлгэмэй дарга болгоо hэн. Дид (орлогшо) дарга Жалсарайн Сэрэндаши, Дашисэрэнэй Жамбал, Дэлгэр, Даши, Номин, Содном, Сэнгэл гэхэ зэргэ зонуудай ударидалга доро Шэнэхээнэй буряад монголшуудhаа бүридэhэн нютагаа түлөөлхэ булгэм бии болгон, тэдээнтэй хамта Хулунбуйрын дагуур яhатанай соелой хуралай дарга Су Фу Рун нүхэр бүлгэмэй дарга болгогдоо һэн.

2018 оной 7-хи hарын нэгэнhээ арбан хүрэтэр ородой холбооной Эрхүү хотодо болоhон Алтаргана нааданда манай делегаци эдэбхитэй хабаадаа hэн. Тэрэ нааданда манай Шэнэхээн буряадууд арбан нэгэн түрэлэй урилдаанда ороһон байна.

 1. «Буряадай нэгэ үдэр” гэһэн харалга мүрысөөндэ Шэнэхээнэй «Алтан ундарга» гэжэ бүлгэм хабаадажа, шагналда хүртөө һэн. Жюриин бүридэлдэ Батамунхын Сэнгэл байгаа.
 2. Буряад арадай дуунай урилдаанда манай нютагай Доржиин Нашан гэгшэ шагналда хүртэһэн байна. Бумбэлжиин Ешинхорло, Нордобой Хандасэсэг, Бальжинимын Дарима, Дэшингэлэгэй Гэрэл гэгшэд ехэ нааданай Баярай бэшэгтэ хуртоо. Жюридэ арадай дуушан Соктын Должин байгаа.
 3. Буряад зохеолой дуунай урилдаанда Эрдимтын Батамунхэ гэгшэ түрүү шагнал абаа бэлэй. Жюриин бүридэлдэ манай нютагай элитэ дуушан, мүнөө Улаан-Удэдэ «Байгал» театрта хүдэлдэг Бутидэй Дондогсэрэн хүдэлһэн байна.
 4. Арадай гар урлал гэжэ харалга мүрысөөндэ Ардниин Туяа хабаадажа, Баярай бэшэг абаа һэн. Жюридэ Дашадондогой Соелма байгаа һэн.
 5. Буряадай хубсаһанай харалгада Шэнэхээн нютагаймнай «Азатай буряад» гэъһэн бүлгэм хабаадажа, тэрэнэй хүтэлбэрилэгшэ Сэрэндоржиин Сэрэгмаа алтан медальда хүртөө. Жюридэ Жундын Бутит гэгшэ ажаллаһан байна.
 6. Шэнэ үеын хубсаһан гэжэ харалгада Сэрэнжабай Сэрэдимид гэгшэ Баярай бэшэгтэ хүртөө. Жюри – Жундын Бутит.
 7. Уран шүлэгэй харалга мүрысөөндэ Дашазэгбын Хандажаб шагналда хүртөө һэн.
 8. Уранһайнай кино гэһэн харалгада шэнэхээнэйхид буряад түрэ харуулһан кино табижа, Баярай бэшэгтэ хүртөө һэн. Энэ харалгада жюридэ Дашын Содном байгаа.
 9. Дүрэ зураг буулгагшадай урилдаанда Шэнэхэээнэй Уйдээрэн гэгшэ Баярай бэшэг шагнал абаа һэн. Жюридэ Дашисэрэнэй Жамбал байһан юм.
 10. Шэнэ номой урилдаанда Соктын Жамсын «Шэнэхээн буряадууд» гэһэн ном шагналда хүртөө. Тиихэдэ Нумаагай гаргаһан «Буряад арадай дуунууд» гэһэн ном ехэ сэгнэлтэдэ хүртэһэн байна. Эндэ жюриин гэшүүн Дамдинай Гэлэг байгаа.
 11. «Алтан саг» гэһэн номинацида зорюулан «Шүүр шэдэхэ» наадан тухай ном Дашисэрэнэй Жамбал бэшээ, Дамдинай Дэлгэр буряад «Һаха наадан», ондоогоор хэлэбэл «Шагай харбалга» наадан тухай бэшээ, Жигжидэй Даши «Наһа бараһан хүниие хайшан гэжэ үдэшэдэг бэ» гэжэ бэшээ. Тэдэ булта Баярай бэшэгтэ хүртөө һэн. Жюри – Болодой Сэнгэл.
 12. «Шагай наадан–мори урилдаан» гэһэн номинацида Һамасэрэнэй Амар шагналда хүртөө. Жюри – Һамасэрэнэй Аюурзана.
 13. Хүдэлмэриин бэшэлгэ - Каллиграфида жюридэ Дазын Шэмэдсэрэн байгаа.
 14. Нангин бууса.да - жюридэ Жигжидэй Даши хүдэлөө.
 15. « Дангинын урилдаан». Жюри – Бумуугэй Номин.

Иимэл үрэ дүнгүүдтэй Хитадай Хулунбуйрай аймагай түлөөлэгшэд Эрхүү хотодо болоһон Алтаргана нааданда хабаадажа, нютагаа бусаһан байна. Харин мүнөө жэл Алтаргана наадан Ага нютагта болохо гэжэ олондо мэдээжэ. Тиин манай нютагай арад зон элинсэг хулинсагуудайнгаа нютагта болохо ехэ нааданда хабаадаха, хабаадахашьегүй һаа, шадаал һаа ерэхэ гэжэ тусэб табижа байнхай.

23.01.2020. ГО «Поселок Агинское»

Интервью взяла Батомункина Ц.Ц.

 академия академия академия академия академия