Гаража ерэhэн Шэнэ жэлдэ

Газар дайдамнай үрэжэлтэй байг лэ,

Хото город, хүдөө нютаг бүхэндэ

Хонин төөлэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!

Хүн бүхэн – хүгшэн, залуу илгаагүй,

Хүнгэн солбон, энхэ элүүр ябаг лэ.

Хүүгэд, үбгэд хуби заяандаа гомдонгүй,

Хүхюун, дорюун зол жаргалаа эдлэг лэ!

 

Арад зон – ямаршье үндэhэ яhанай hаа,

Аха дүүдэл эб нэгэтэй ажаhууг лэ.

Агууехэ Эхэ оромнай хододоо

Ажалша баатартал урган батажаг лэ!

 

Дэлхэй түбимнай дайнай утаа үзэнгүй,

Дэлгэр тэнюун, сэлмэг байха болтогой!

Уян сагаан hайхан сэдьхэл үгырэнгүй,

Улас бүхэнэй холбоо бүхэлхэ болтогой!

 

Наhан дээрээ

Наhа нэмэжэ байхадаа,

Айл аймагтаа, арад зондоо

Yшөө ута наhа

удаан жаргал үреэел!

Жэл бүри жэгдэ амгалан,

Он бүри омог дорюун

Сагаалжа, ногоолжо байял даа!

 

Хүйтэн үбэлые дабаха солотой,

Хүхэ нажарые амадаха үреэлтэй

Сагаалган – манай hайндэр,

Саг үедэ мандаха болтогой!

Эгээл hайхан үреэлээ үреэлсэжэ,

Муугаа даража, баяраа үргэел.

Энэ үдэр амар мэндэеэ мэдэлсэжэ,

Мүнхэдөө аха дүүнэр болоёл!

Урагшатай, амжалтатай

Yдэрнүүд ерэжэл байг,

Улам hайханаар

Байдалнай эрьежэ байг!

 

Хүйтэн үбэлые дабаха эрхэтэй,

Хүхэ нажарые амадаха золтой,

Айл аймагаараа, арад зонтоёо

Айлшалжа ябаха аргатай болоhондоо

Сагаан hарадаа сагаалан найрлая,

Зутан hарадаа зүбөөр зугаалая!

Жэл бүхэндэ жэгдэ амгалан,

Он бүри омог дорюун,

Олон жэлдэ олошорон байхадаа,

Эсээб гэжэ эльгээ хабсарангүй,

Энгэрээ сэлижэ эбтэй hууябди.

Сусааб гэжэ сээжээ тэбэрингүй,

Суг хамта бүгэдөөрэн сагаалаябди.

Наhамнай нэмэбэ,

Наадамнай дэлгэрбэ,

Нэрымнай хүндэлбэ,

Нигүүлэсхы сэдьхэлээр

Амгалан сагай жаргалые хүсэе,

Абари замнай алдуугүй заhараг,

Эхэ зургаан зүйлэй түлөө

Энхэ амгалан ябахамнай болтогой!

 

Алда ута хадагнай

Ара үбэрыетнай нэмэрижэ,

Ашатай арьбан, үритэй үнэр,

Алта мүнгөөр, адуу малаар

Баян ажаhуухатнай болтогой!

 

Мүнгэн шэнги мүнхэ наhатай,

Оройгүй үндэр нэрэтэй,

Оёоргүй сэсэн ухаатай

Ябахатнай болтогой!

 

Дулаанай газарта эдеэшэн ургаhан,

Дундаршагүй булагай уhанда шанагдаhан,

Һаамхай үнеэнэй hүөөр сайлгагдаhан,

Һайхан сайтай hуугыт даа!

 

Тала дайдынгаа ургасын дээжые,

Табан хушуу малай шэмые,

Табаг дүүрэн обойтор табинхай,

Таладаа жаргалтай, танилдаа хүндэтэй

Ажаhуухатнай болтогой!

Шаргал уужам дэлхэй дээрэ

Шадал тамир ехэтэй,

Нюур уринтай,

Нюрга бэхитэй ябажа,

Ерэн наhа наhалжа,

Ехэ дабаа гаталжа,

Зуун наhатай болотороо

Золтой, жаргалтай

Ажаhуухатнай болтогой!

 

Yбэл, хабарые hэлгэн,

Зүлгэ ногоон ургаг лэ.

Yбгэд, хүгшэдые hэлгэн,

Залуу үетэн ургаг лэ!

 

Дулаанай саг ерэжэ,

Сэсэг ногоон дэлгэрэг,

Yхэр малнай садажа,

Yрэ жэмэс дэлгэрэг.

Yбhэ ногоон эдеэшэжэ,

Yрэеэ тараан дэлгэрэг.

Yбшэндэ нэрбэгдэhэн

Yхибүүд эдэгэн наашалаг,

Сагаан hара үнгэржэ,

Дулаан саг наашалаг.

 

Зориhон харгытнай золтой байг,

Золгоhон нүхэдтнай зугаатай байг,

Хэhэн ажалтнай бүтээсэтэй байг,

Yдхэhэн малтнай үдэсэтэй байг,

Yргэhэн хүүгэдтнай үндысэтэй байг,

Аажам таламнай үрэжэлтэй байг,

Таряа талхамнай ургасатай байг,

Хүбүүд, басагаднай бэлигтэй байг,

Хүгшэд, үбгэднай буянтай байг,

Арад зомнай жаргалтай байг!

 

Сагаан эдеэн хэшэгтэй

Сагаан hарын заларhан,

Сарюун элдин заяатай

Сагаалганаар золгоноб!

 

Yндэр наhатай үбгэднай!

Хүхюу hонор хүгшэднай!

Зугаа наада дэлгэжэ,

Зуутай болохотнай болтогой!

 

Түбшэн даруу абанар!

Зулгы зантай эжынэр!

Ябаhантнай жаргал боложо,

Зориhонтнай зол боложо байг лэ!

 

Хүүгэд багашуул, таанадаа!

Баhал амаршалая сагаалганаар!

Онсо hайнаар hурагты,

Олондо магтаалтай ябагты!

 

Залуушуулда зорюулая!

Зол хубияа зохёожо,

Хэhэн хэрэгээ бүтээжэ

Хэшэг буянтай hуугыта!

 

Сагаан hараар, сагаалганаар

Сагаан сэдьхэлтэ арад зон!

Сагаан эдеэмнай дэлгэрэг лэ!

Сарюун сагнай мүнхэрэг лэ!

 

Залуу зоной заяан хубинь

Залиршагүй мүнхэ байг лэ,

Ажал хэрэг – алхам бүринь,

Алдар суугаар тодорог лэ!

Сагаан hарамнай заларжа,

Санзайн хангалаар арюудхахань.

Сагаан эдеэмнай дэлбэржэ,

Сагай hайниие гэршэлхэнь.

 

Сагаан эдеэмнай дэлбэржэ,

Сагай hайниие гэршэлхэнь.

Саhа бороо элбэгтэй

Садхалан жэл амаржаг лэ!

Тала дайдамнай үрэжэлтэй,

Таряан ургасаар баяжаг лэ!

Хони малнууднай олошоржо,

Хото хорёогоор дүүрэг лэ!

Таряаша, малша ажалшадай

Талаан, бэлиг арьбажаг лэ!

Yргэн ниитэ арад зоной

Yнэн хэрэгүүд батажаг лэ!   

      

Улаан шаргал нараяа

Угтаад ходол бодыт!

Олон тоото ашанараараа

Омогорхон жаргажа hуугыта!

 

Хүйтэн үбэлые дабаха солотой,

Хүхэ нажарые амадаха үреэлтэй

Сагаалган – манай hайндэр,

Саг үедөө мандаха болтогой!

 

Буруунтнай бужуугүй,

Даагантнай даахигүй,

Хурьгантнай хоёрложо,

Эшэгэнтнай эхирлэжэ,

Шэмэтэйхэнээр,

Шэнэ ногоон дээрэ гараг лэ!

 

Хүсэл бодолтнай арюун байг,

Хамаг хэрэгтнай бүтэсэтэй байг!

Арад зомнай жаргалтай байг,

Адуу малнай үрэжэлтэй байг!

Хүбүүд басагаднай залитай байг,

Хүгшэд үбгэднай сарюун байг!

 

Сагай хатууе гайхажа байнгүй,

Сагаан сэдьхэлээ дэлгэн hууял.

Сансарын хүрдые эрьюулэн ябажа

Сагаан hараяа угтан золгоёл!

 

Сагаан hараар, Сагаалганаар!