1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Мэндын тэмдэг.

Хайрата минии эжы ба Һама абгай, ба дүүнэд Янжима , Долгор таанадтаа амар мэндэеэ хүргэнэб. Энээхэн бэшэг бэшэхэдээ, зүрхэеэ шэшэргэн һагад бэшэнэб.

Мүнөө удэр шэнэ янзын, гүрэнэй зүгһөө айхабтар шухала даабари абажа, эхэ ороноо хамгаалхаяа мордохоо байнаб. Зай,эжы, ехээр һанаагаа бү зобогты. Ганса би мордоно бэшэб даа, олон нүхэдтэеэ мордохоо байнаб.

Энэш дороо фронт ошохо үгы байхаб. Ондоо газарта ошожо нэгэ хэды бэлдхэлгын һургуули үзөөд байхадам, фронт эльгээхэ еһотой байха. Шэнэ газартаа ошоод адресаа үгэхэдэм бэшэг бэшэнэ бэзэт. Эндээ нэгэ хэды байха аабзаб гэжэ һанаагшэ һэм, тиижэш бирабагүй хаб. Алтан дэлхэй дээрэ амиды ябаха золтой һаа, амидыш гарна бэзэб. Зай, эжы ба абгай, дүүнэр хойноһоомни һанаагаа бү зобогты. Энэ ябадал тухайдам хуряахайда ба нүхэдтэм дуулгагты.

    Эрхим һайн илалтатайгаар эхэ нютагаа бусахым, мэндэ һайн хүлеэн һуухыетнай найдан улэгшэ танай хүбүүн Нимбу мүн.

   Мүнгэ үгэхэ тээшээ бирабагүй хабдаа. Тэрэ үгэгшэ зуун түхэригыем хүрэжэ шадаа һаань, абана бэзэт. Зай, баяртай . Баяртай. Ушарха.

14/IV/42

Үсгэлдэр Цыбендоржодо бэшэг бэшээ һэм. Энэ ябадал тухайгаа мэдээгүй байһан аад, бэшээгүй байнаб.

___________________________________

47

Мэндын тэмдэг.

Хайрата эжы ба абгай, дүүнэд, таанадтаа халуун амары хүргэнэб.

 Танай бэшһэн бэшэг абажа, ехэл һонирхон уншабаб. Харин минии табиһан карточка абаа еһотойт, бултандатнай нэгэ нэгээр табяа һэм.

Һониншье болгон бэшэлтэй юумэн гэхэдэ хоморшог лэ байндаа. Мэндэ һайн лэ. Ямаршье ядабаргүй дайлалдажал ябанаб. Дайнай газарта ерэжэ, дайлалдажа эхилһээр эгээл жэл болобоб. Энэ ганса жэлэй дотор , энэ ехэ дайнай дунда яһала һайн ябанабдаа. Ехэл хатуу , аймшагтай ба аюултай дайн байна даа. Газар уһан дээрэ энээн шэнги дайн гэжэ болоогүй байна гээшэ. Би хадаа элдэб янзые хаража, үзэжэл ябана гээшэб.

                  Продолжение письма

Амитан хүнэй һанаан бодолдо орохогүй юумые үзэхэ, харагдаха байна.

Зай, нам тухайда һанаагаа зобохо юумэн гэжэ огто байхагүй, яһала һайн. Нэгэнэй ябагшые ябажал ябанаб. Намһаа нэгэ хэдэн хоногой дотор бэшэг абангүй байжа болохот. Тиихэдээ һанаагаа бү зобогты, энэ үдэрнүүдтэ би ехэ сүлөөгүй байхаб.

Зай иигээд дүүрөө.

Баяртай ушартараа.

Танай хүбүүн Нимбу мүн.

Нютагай бүхы һониниие гуйсэд бэшэгты.

Хэрбээ һаядаа хампын олдобол таанадтаа баһа мүнгэнэй аттестат табихые оролдохоб.

                                                                                                         8/I.43

 

48